Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Servisa pakalpojumu uzlabošanas un attīstības projekts"
Nosaukums angļu valodā "Project for improving and developing service provider business"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Dr.oec., asoc.prof. L.Vasiļjeva
Recenzents Mg.oec., lekt. K.Marinska
Anotācija Diplomprojekta mērķis ir palielināt SIA P-Energo apgrozījumu un peļņu, izstrādājot projektu servisa pakalpojumu uzlabošanai un attīstībai. Pirmajā daļā tiek veikta uzņēmuma darbības analīze, tiek analizēts peļņas un zaudējuma aprēķins, nobeigumā tiek analizēti uzņēmējdarbības finanšu radītāji. Uzņēmuma darbības rezultāti liecina par to, ka SIA P-Energo nav pastāvīga darba apjoma. Analīzes rezultātā tiek secināts, ka uzņēmumam ir nepieciešams attīstīt sniegtos servisa pakalpojumus. Otrajā daļā tiek aprakstītas servisa pakalpojumu uzlabošanas un attīstības projekta trīs galvenās aktivitātes: Sadales kanālu paplašināšana; Servisa pakalpojumu apakšuzņēmumu izvēles ekonomiskais pamatojums; Servisa organizatoriskās shēmas uzlabošana. Minētajām aktivitātēm tiek veikti nepieciešamie aprēķini, izmaksu noteikšanai un potenciālā ienesīguma plānošanai. Nobeigumā tiek novērtēti projekta realizācijas iespējamie riski un to mazināšanas plāns. Otras daļas apkopojumā tiek aprēķināts potenciālais peļņas un apgrozījuma paaugstinājums, veiksmīgi īstenojot aprakstīto projektu. Trešajā daļā tiek novērtēta SIA P-Energo iekšējā darba laika uzskaites sistēma. Izmantojot informācijas tehnoloģijas, minētā sistēma tiek attīstīta: izstrādāta darbu stundu uzskaites sistēma projektos kopumā, darba uzskaites failos integrētas darbinieku darba laika izmaksas, izveidota virsstundu uzskaites sistēma. Ceturtajā daļā tiek novērtēti iespējamie darba drošības riski, izstrādāts darba aizsardzības pasākumu plāns ar ekonomisko pamatojumu. Veiksmīgi īstenojot, projektā aprakstītās aktivitātes ir paredzēts uzņēmuma peļņas palielinājums par 34.9% savukārt neto apgrozījuma palielinājums sastādīs 6.8%. Darba apjoms ir 71 lpp., kurš ietver 37 tabulas un 25 attēlus, 22 bibliogrāfiskus avotus, 1 pielikumu. Diplomprojektā izmantotie avoti: zinātniskā literatūra, statistikas dati, uzņēmuma nepublicētie materiāli, ekonomiskā literatūra, elektroniskajos saziņas līdzekļos sastopamie materiāli, metodiskie norādījumi diplomprojekta izstrādāšanai un aizstāvēšanai. Diplomprojekta bibliogrāfiskais apraksts: Aleksandrs Tiraškevičs Servisa pakalpojumu uzlabošanas un attīstības projekts.: Diplomprojekta vadītāja/Ludmila Vasiļjeva Datorsalikums. Rīga: RTU, 2014.-71 lpp.
Atslēgas vārdi Serviss, pakalpojums, uzlabošana, attistība
Atslēgas vārdi angļu valodā Project, improving, developing, service provider
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 30.05.2014 15:37:04