Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums "Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas iespējas kredītiestādē"
Nosaukums angļu valodā "Options for preventing money laundering in a credit institution"
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Dr. oec., prof. K. Ketners
Recenzents Dr. oec., asoc. prof. I. Dovladbekova
Anotācija Maģistra darbu Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas iespējas Kredītiestādē izstrādājusi Ekonomikas programmas nepilna laika studiju (neklātienes) RIGE0 grupas studente Santa Dargeviča. Maģistra darba mērķis ir novērtēt Kredītiestādes iekšējos normatīvajos aktus un iekšējas kontroles sistēmas atbilstību starptautiskām un Latvijas Republikas noteiktajām prasībām, konstatēt nepilnības un sniegt priekšlikumus to pilnveidošanai. Darba autore ir noteikusi hipotēzi - nepilnības Kredītiestādes iekšējos normatīvajos aktos un iekšējās kontroles sistēmā ierobežo iespējas novērst Kredītiestādes iesaistīšanos noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijā. Maģistra darbs sastāv no ievada, satura izklāsta, kas sadalīts trīs nodaļās, secinājumiem, priekšlikumiem un pielikumiem. Lai sasniegtu maģistra darba mērķi tika atrisināti šādi uzdevumi: Izpētīti noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas teorētiskie aspekti; Analizēti noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas starptautiskais regulējums un tā piemērošana Latvijā; Veikts Latvijas noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas statistikas analīze; Raksturota Kredītiestādes darbība un veikta iekšējās kontroles sistēmas, darījuma attiecību nodibināšanas prakses un klientu uzraudzības analīze; Sniegti priekšlikumi Kredītiestādes iekšējiem normatīvajiem aktiem un iekšējas kontroles sistēmas pilnveidošanai. Maģistra darba galvenais secinājums nepilnības Kredītiestādes iekšējos normatīvajos aktos un iekšējās kontroles sistēmā ierobežo iespējas novērst Kredītiestādes iesaistīšanos noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijā. Darba apjoms ir 84 lapas, kas satur 16 tabulas un 12 attēlus. Šī darba izstrādei izmantoti Latvijas un starptautiskie likumi un regulas, literatūras avoti, materiāli no internēta, raksti žurnālos un Kredītiestādes nepublicētie dati. Atslēgas vārdi: noziedzīgi iegūtie līdzekļi, legalizācija, novēršana, kredītiestāde, likums, starptautiskais regulējums.
Atslēgas vārdi noziedzīgi iegūtie līdzekļi, legalizācija, novēršana, kredītiestāde, likums, starpt. regulējums
Atslēgas vārdi angļu valodā Money Laundering, legalization, Credit Institution, legislation, international regulation
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 22.05.2014 09:07:44