Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums „Tūrisma nozares attīstības perspektīvas Saulkrastu novadā”
Nosaukums angļu valodā „Prospects for development of tourism industry in Saulkrasti municipality”
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Mg.oec. A.Vītola
Recenzents Dr.oec., docente I.Judrupa
Anotācija Viena no būtiskākajām valsts problēmām ir nevienlīdzīga reģionālā attīstība. Taču, neskatoties uz šīm negatīvajām tendencēm, ir jāmeklē risinājumi, kā varētu reģioni, kas zaudē cilvēresursus palielināt savu iedzīvotāju skaitu, taču, lai tas notiktu, ir jārada priekšnosacījumi reģionu attīstībai. Tūrisms ir viena no visnozīmīgākajām industrijām pasaulē, pēdējo 50 gadu laikā tūrisms ir ievērojami palielinājies un kļuvis par globālu industriju, kas spēj radīt ne vien papildus ienākumus, bet nodrošina iedzīvotājus ar darbavietām. Darba mērķis ir izpētīt tūrisma attīstības iespējas Saulkrastu novadā, un, balstoties uz veikto analīzi, izstrādāt priekšlikumus novada attīstībai. Lai sasniegtu vēlamo mērķi, tika izvirzīti sekojoši uzdevumi: Izpētīt lauku reģionu attīstības iespējas 21. gadsimtā; Aplūkot tūrisma nozari un tās potenciālu lauku reģionu attīstībā; Izanalizēt Saulkrastu novadu reģionālās attīstības kontekstā, nosakot tā iespējamos attīstības izaicinājumu un virzienus; Analizēt tūrisma nozares attīstības iespējas Saulkrastu novada sociālekonomiskās attīstības veicināšanai. Darba autores izvirzītā hipotēze - Saulkrastu novada prioritārā joma attīstības veicināšanai ir atpūtas jeb rekreatīvais tūrisms. Izmantojot speciālo literatūru, normatīvos aktus, kā arī anektēšanu un intervijas. Tika veikts pētījums par Saulkrastu novada aktuālajām problēmām, kuras traucē veiksmīgi attīstīties tūrisma nozarei. Izvērtējot reģionu ģeogrāfisko, ekonomisko un politisko sistēmu, tika secināts, ka galvenā problēma ir tieši nepilnīgi attīstīta infrastruktūra. Darbs sastāv no 4 daļām. Pirmajā daļā tiek atspoguļota vispārīga informācija par lauku reģionu attīstības iespējām, kā arī tiek aplūkota tūrisma definīcija un tūrisma nozīme lauku reģionu attīstībā. Otrā daļā ir pētīti Latvijas reģionu statistiskie rādītāji un ieskats tūrisma nozares pārvaldē un ar to saistītajos normatīvajos aktos. Trešajā daļā ir izpētīta Saulkrastu novada līdzšinējā attīstība, izanalizēta attīstības programma un minēti labās prakses piemēri. Savukārt 4 daļā ir apkopota anketēšanas un intervijas ietvaros iegūtā informācija. Rezultātā izstrādāti argumentēti secinājumi un priekšlikumi tūrisma attīstības veicināšanai Saulkrastu novadā. Maģistra darba apjoms ir 107 lpp., tas sastāv no četrām daļām, 33 attēliem un 12 tabulām.
Atslēgas vārdi Reģionālā attīstība, tūrisms
Atslēgas vārdi angļu valodā Regional development, tourism
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 07.05.2014 18:20:24