Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Uzņēmējdarbības plānošanas problēmas riska apstākļos nefinanšu nozarēs
Title in English Business Planning Problems in Risk Situation in Non-Financial Industry
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Profesore Irina Voronova
Reviewer Profesore Nataļja Lāce
Abstract ANOTĀCIJA Pilatova M. Business Problems in Risk Situation in Non-financial Industry: Maģistra darbs / M. Pilatova, Irina Voronova, Asociētā profesore, Ekonomikas doktors Rīga: Rīgas Tehniskā Universitāte, Inženierekonomikas un vadības fakultāte, Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts, Ārzemju studiju departaments, maģistra programma "Uzņēmējdarbība un vadība" 2013. p. 95. Maģistra darbs ir rakstīts angļu valodā. Tā sastāvā ir 21 tabulas, 21 attēli. Literatūras sarakstā ir norādīti 48 avoti. Maģistra darbs sastāv no trīs daļām: analītiskās, teorētiskāš un praktiskās daļas. Analītiskā daļa koncentrēta uz nefinanšu nozari Eiropas Savienībā, galvenokārt Čehijas Republikā. Autore analizē ražošanas attīstību un tās nozīmi Čehijas Republikā. Ir veikta maksātspējas analīze un noteikti ražošanas nozari ietekmējošie faktori. Autore ir apkopojusi statistiku par nozares attīstību. Teorētiskā daļa koncentrēta uz scenāriju plānošanu kā finanšu stabilitātes rīku. Ir analizēti teorētiskie jautājumi un scenāriju plānošanas metodes. Turklāt, autore analizē kritiskās situācijas analīze metodi risku vadībai un lēmumu pieņemšanai. Ir veikts finanšu modeļu kā risku un finanšu vadības rīku izvērtējums. Tādējādi, ir parādīti finanšu modeļu teorētiskie jautājumi, un veikta to vēstures analīze. Autore arī attaino pielāgoto klasisko modeļu pielietojumu maksātnespējas un bankrota izvērtēšanā Čehijas Republikā. Autore piedāvā modeli kā rīku kritiskās situācijas analīzess izveidē, lai veiktu detalizētāku nefinansiālās nozares uzņēmuma finanšu stāvokļa analīzi. Praktiskajā daļā analizēts Čehijas ražošanas uzņēmums Kimberly-Clark, Ltd. Ir aprakstīta uzņēmuma darbība, noteikti un izvērtēti uzņēmumu ietekmējošie iekšējie un ārējie faktori. Turklāt, ir izvērtēti izvēlētie finanšu modeļi, un veikta Čehijas makrovides hipotētisko scenāriju attīstības analīze, lai prognozētu uzņēmuma iespējamos nākotnes rezultātus. Autore lieto kritiskās situācijas analīzi, kurā ir pieņemts gan pozitīvs, gan negatīvs uzņēmuma darbības rezultāts, izmantojot aprēķinātos finanšu modeļus. Nobeigumā maģistra darba autore sniedz priekšlikumus scenāriju plānošanas ieviešanai ražošanas uzņēmumā Čehijas Republikā.
Keywords scenāriju plānošanas metodes, kritiskās situācijas analīzi, finanšu modeļus, bankrota izvērtēšanā
Keywords in English Scenario planning, critical stress testing, financial models, credibility model, bankruptcy model
Language eng
Year 2013
Date and time of uploading 10.06.2013 15:28:59