Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Technical Translation
Title in original language Tehnisko tekstu tulkošanas pragmatiskie aspekti (uz mērķauditoriju orientēts tulkojums).
Title in English Pragmatic Aspects of Technical Translation (Target-Oriented Translation).
Department Institute of Applied Linguistics
Scientific advisor Marina Platonova
Reviewer Larisa Iļinska
Abstract Pragmatika ir viena no populārākajām tēmām tulkošanas teorijā un praksē. Bakalaura darba mērķis ir ieviest attiecības starp semantiku un pragmatiku, uzsvērt konteksta nozīmi pragmatikā un tulkošanā, pētīt pragmatiskas neveiksmes cēloņus, papildus ieviešot dažādas tulkošanas stratēģijas, lai panāktu pragmatisku līdzvērtību dažādos kontekstos. Valodas simbolu nozīmi nevar interpretēt tikai no semantikas vai sintakses viedokļa, jo valoda ir informācijas nodošanas līdzeklis, un tā nevar pastāvēt neatkarīgi no konteksta un lietotājiem. Pētot informācijas pārraides efektivitāti, uzmanība jāpievērš komunikatīvajām pusēm, kā arī viņu kultūras un kognitīviem kontekstiem. Valodas pētniecība, kas ietver valodas lietotājus un kontekstu, kurā atrodas arī viņu darbi, ir pragmatikas darbības joma un nozīmīgums. Bakalaura darbs sastāv no ievada, teorētiskās un analītiskās daļas, praktiskā daļas – avota teksta tulkojuma latviešu valodā, secinājumiem, atsauču saraksta un pielikumiem, kas satur terminu glosāriju un avota tekstu angļu valodā, kopskaitā 104 lappuses (izņemot pielikumus). Avota teksts ir Cezara Marolla (Cesar Marolla) grāmata Information and Communication Technology for Sustainable Development (2019). Atsauču sarakstu veido 35 grāmatas un publikācijas, 4 vārdnīcas, kā arī 6 tiešsaistes resursi.
Keywords Pragmatika; Semantika; Konteksts; Pragmatiska Neveiksme; Tulkošanas Stratēģijas
Keywords in English Pragmatics; Semantics; Context; Pragmatic Failure; Translation Strategies
Language eng
Year 2022
Date and time of uploading 21.05.2022 11:16:43