Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Materials Science
Title in original language Reciklētu un pirmējā augsta blīvuma polietilēnu maisījumu un kompozītu ekspluatācijas un reoloģiskās īpašības
Title in English Exploitation and rheological properties of blends and composites of recycled and virgin high-density polyethylenes
Department 14000 Faculty of Material Science and Applied Chemistry
Scientific advisor Jānis Kajaks
Reviewer Juris Mālers
Abstract Maģistra darbs “Reciklētu un pirmējā augsta blīvuma polietilēnu maisījumu un kompozītu ekspluatācijas un reoloģiskās īpašības” izstrādāts Rīgas Tehniskās universitātes Polimēru Materiālu Tehnoloģijas katedrā. Darba autors RTU Materiālzinātnes un Lietišķās ķīmijas fakultātes materiālzinātnes maģistratūras programmas students Mārtiņš Zālītis. Maģistra darbs satur ievadu, literatūras apskatu, metodisko daļu, eksperimentālo daļu, secinājumus un izmantotās literatūras sarakstu. Literatūras apskatā tiek analizēts augsta blīvuma polietilēna (ABPE) un reciklēta augsta blīvuma polietilēna (rABPE) un to maisījumu ekspluatācijas īpašības, kā arī savstarpējās savietošanās iespējas. Izpētītas arī matricas un koksnes šķiedru (KŠ) atlikumu, tai skaitā, saplākšņa slīpēšanas putekļu saturošu kompozītu reoloģiskās īpašības. Mērķis bija aprobēt rABPE piedevu pirmējam ABPE un noskaidrot ietekmi uz polimēra matricas fizikāli-mehāniskajām un reoloģijas īpašībām, kā arī iegūtos rezultātus salīdzināt ar iepriekš pētīto 50 mas.% saturošu koksnes polimēra kompozītu īpašībām. Metodiskajā daļā tiek aprakstīta kompozītu izejmateriālu īpašības, paraugu ieguves tehnoloģija, testēšanai izmantotās iekārtas un aprīkojums, kā arī rezultātu apstrādes metodes. Eksperimentālajā daļā, izmantojot dažāda sastāva polimēra matricas materiālus, tiek novērtēti gan polimēru matricu maisījumu, gan arī kompozītu testēšanā iegūtie rezultāti: kausējuma indekss, stiprība stiepē, liecē, triecienizturība, virsmas mikrocietība, reoloģiskās īpašības un ar diferenciāli skenējošo kalorimetru noteiktas visu maisījumu siltumfizikālās īpašības. Darbs ir uzrakstīts latviešu valodā, satur 68 lpp., 39 attēlus, 7 formulas, 9 tabulas. Darbā izmantoti 53 literatūras avoti.
Keywords koka polimēra kompozīti, matricas maisījumi, reciklēts ABPE, mehāniskās īpašibas, reoloģiskās īpašības
Keywords in English WPC, matrix mixtures, recycled HDPE, mechanical properties, rheological properties
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 07.06.2021 06:42:00