Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Total Quality Management
Title in original language "Klientorientēta kvalitātes vadības stratēģija Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā"
Title in English "Customer-Oriented Quality Management Strategy at the National History Museum of Latvia"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Irina Degtjarjova
Reviewer Zinātniskais asistents Gundars Kokins
Abstract Kuzma S. (2021). Klientorientēta kvalitātes vadības stratēģija Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā: Maģistra darbs. Vadītāja Mg. sc. soc. I. Degtjarjova. RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, maģistra profesionālo studiju programma “Visaptverošā kvalitātes vadība”. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, četras daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 107 lpp., tajā iekļauti 11 attēli, 47 tabulas, 3 formulas. Bibliogrāfiskajā sarakstā ietverti 32 avoti latviešu un 66 avoti angļu valodā. Darbam pievienoti 8 pielikumi. Darba mērķis ir izstrādāt risinājumus klientorientētas kvalitātes vadības stratēģijas ieviešanai Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā. Pirmajā darba daļā tiek analizēta klientorientētas pieejas ieviešana, jēdzienu “kvalitāte” un “kvalitātes vadības stratēģija” izpratne muzeju darbībā, pētīta organizācijas kvalitātes kultūras nozīme klientorientētas kvalitātes vadības stratēģijas īstenošanā, raksturoti klienta gaidu un uztveres aspekti. Otrajā darba daļā tiek analizēta LNVM darbība klientorientētas kvalitātes vadības stratēģijas ieviešanas kontekstā – tiek veikts LNVM kvalitātes vadības sistēmas novērtējums atbilstoši standarta LVS EN ISO 9001:2015 prasībām un, lietojot mantojuma nozarei adaptētu Servqual modeli un Delfu metodi, tiek veikta klientu gaidu un uztveres izpēte un iegūts ekspertu viedoklis par LNVM piedāvājuma kvalitāti. Ar mērķi LNVM pārņemt labo praksi un pieredzi klientorientētas pieejas īstenošanā trešajā darba daļā tiek veikta visu nacionālas nozīmes statusu ieguvušo Latvijas muzeju – Latvijas Nacionālā vēstures muzeja, Latvijas Nacionālā mākslas muzeja un Latvijas Nacionālā dabas muzeja – salīdzinošā analīze. Izmantojot pētījumā iegūtos rezultātus, tiek izstrādāts muzeja darbības nodrošināšanas sistēmas un kvalitātes vadības sistēmas integrācijas modelis. Veicot iespējamo kļūdu un seku analīzi, ceturtajā darba daļā tiek apzināti un izvērtēti iespējamie riski, kas var rasties klientorientētas kvalitātes vadības stratēģijas ieviešanas procesā, izstrādāti iespējamie risinājumi to novēršanai un noteikts to ekonomiskais pamatojums. Pētījumā ir konstatētas atšķirības starp muzeja apmeklētāju gaidām un LNVM izpratni par klientorientēta piedāvājuma kvalitāti, izstrādāti risinājumi klientorientētas kvalitātes vadības stratēģijas ieviešanai LNVM.
Keywords klientorientēta kvalitātes vadības stratēģija, muzeju kvalitāte, stratēģija, klientorientēta pieeja
Keywords in English customer-oriented quality management strategy, museum quality, strategy, customer-oriented approach
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 26.05.2021 18:42:36