Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Total Quality Management
Title in original language "Kvalitātes vadības stratēģija SIA "Senior Baltic"
Title in English "Quality Management Strategy in "Senior Baltic" Ltd"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Jānis Mazais
Reviewer M.sc.soc., Irina Degtjarjova
Abstract Paeglis J. Kvalitātes vadības stratēģija SIA “Senior Baltic”: Maģistra darbs / J. Paeglis, J. Mazais. Rīga: RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, maģistra profesionālo studiju programma „Visaptverošā kvalitātes vadība”, 2020. 118 lpp. ”Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 113 lapas, tajā iekļauti 34 attēli un 24 tabulas. Bibliogrāfiskajā sarakstā ietverti: 7 avoti latviešu un 62 avoti angļu valodā. Darbam pievienoti 8 pielikumi. Darba mērķis ir izstrādāt priekšlikumus Kvalitātes vadības sistēmas pilnveidei “Senior Baltic” uzņēmumā. Pirmajā darba daļā aplūkotas dažādos literatūras avotos pieejamas metodes par kvalitātes vadības sistēmas ieviešanu uzņēmumā. Apskatītas populārākās un atbilstošākās pieejas tieši sociālās sfēras uzņēmumiem, no kuriem izanalizējot, ir izvēlētas pieņemamākās tieši Senior Baltic, SIA. Aplūkotas dažādas riska novērtējuma metodes un apskatīts dažādu kvalitātes vadības pieeju salīdzinājums tieši sociālās jomas piemēriem. Otrajā darba daļā ir analizēta uzņēmuma darbība. Veikts iekšējais audits pēc ISO 9001:2015 standarta punktiem kā arī procesu audits. Analizēts uzņēmuma iekšējais novērtējums balstoties uz EFQM izcilības modeļa kritērijiem kā arī vērtēts SERVQUAL pielietojums kā uzņēmuma klientu aptaujas rīks. Analizēti riski, kur iespējamas vislielākās iespējas ciest finansiālus zaudējumus kvalitātes izmaksās. Trešajā darba daļā sniegti ieteikumi pēc iekšējā audita veikšanas. Ir konstatēti sektori un jomas, kurās trūkst darbības rādītāji, sniegti priekšlikumi to izstrādei. Veikti aprēķini kvalitātes izmaksu samazināšanai uzņēmumā. Ir izstrādāts priekšlikumu ieviešanas plāns un sniegti gan vispārēji gan konkrēti priekšlikumi kvalitātes vadības stratēģijas pilnveidei uzņēmumā. Nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi. Pamatojoties uz analītiskajā daļā konstatētajām problēmām un riskiem, ir secināts, ka ir ļoti būtiski celt zemāk atalgoto darbinieku algas, lai uzņēmums ne tikvien samazinātu kļūdu radītās izmaksas, bet spētu ģenerēt lielākus ienākumus un radīt pozitīvāku tēlu sabiedrībā. Uzņēmumā ir daudz nepilnību tieši datu monitorēšanas jomā, jo netiek ievākti un aplūkoti nekādi dati ne no darbiniekiem, ne klientiem, ne sadarbības partneriem. Nepieciešams pilnveidot arī komunikācijas stratēģiju un kopīgus projektus.
Keywords Kvalitātes vadības stratēģija pansionāts sociālā joma
Keywords in English Quality Management Strategy 2020 Nursing social sphere
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 20.05.2020 10:11:23