Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Economics
Title in original language Loģistikas uzņēmuma konkurētspējas paaugstināšanas iespējas Latvijas tirgū
Title in English Opportunities for Increasing the Competitiveness of Logistics Company in the Latvian Market
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Kristīne Gorbunova
Reviewer Doc. V. Šatrevičs
Abstract Bakalaura darba autore izstrādāja darbu, kura temats ir “Loģistikas uzņēmuma konkurētspējas paaugstināšanas iespējas Latvijas tirgū”. Darba mērķis ir izstrādāt priekšlikumus loģistikas uzņēmuma konkurētspējas paaugstināšanai Latvijas tirgū, no mērķa izvirzītie uzdevumi ir izpētīt konkurētspējas novērtēšanas metodes, pamatojoties uz konkurētspējas fundamentālajiem aspektiem, izanalizēt pētāmā uzņēmuma konkurētspēju, novērtēt pētāmā uzņēmuma konkurētspējas paaugstināšanas iespējas, izdarīt secinājumus un sniegt priekšlikumus. Bakalaura darbs sastāv no 2 nodaļām. Pirmajā nodaļā ir izpētīta konkurence un konkurētspēja, konkurētspējas ietekmējošie faktori pēc Maikla Portera 5 spēku modeļa, kā arī tās novērtēšanas metodes un paaugstināšanas stratēģijas ar SVID analīzes palīdzību. Otrajā nodaļā ir izpētīta kravu pārvadājumu nozare, tās konkurences veids un līmenis ar tirgus koncentrācijas un Herfindāla-Hiršmana indeksu palīdzību, novērtēti SIA Kreiss finanšu rādītāji un salīdzināti ar tuvāko darba objekta konkurentu pēc pakalpojuma klāsta. Konkurētspējas ietekmes faktori ir novērtēti ar Maikla Portera 5 spēku modeļa un SVID analīzes palīdzību. Darba gaitā tika izsecināts, ka uzņēmuma stiprajās puses ir jauni un videi draudzīgi vilcēji, līderība Latvijas tirgū, pieredze nozarē, augsta likviditāte un finansiālā stabilitāte, kā arī produkta kvalitāte, savukārt, uzņēmuma vājās puses ir iekšējo procesu kontroles nepietiekamība, izmaksu līmenis, it īpaši administrācijas un produkcijas pašizmaksa, kā arī krājumu un debitoru parādu aprite un zema rentabilitāte. Ārējā vidē uzņēmumu pozitīvi ietekmē pircēju maksātspēja, nozares produktu eksports no Latvijas tirgus un piegādātāju darbība, bet negatīvi ietekmē konkurences intensitāte, pakalpojumi-aizvietotāji, likumdošana nodokļu jomā, cenu kāpums, kā arī ceļu apstākļi un demogrāfiskā situācija darbības teritorijā. Vēlamā stratēģija ir izstādāt aizsardzības plānu, lai neļautu vājajām pusēm padarīt uzņēmumu nepasargātu no draudiem. Darbā ir 59 lappuses, 21 attēli, 8 tabulas un 8 pielikumi.
Keywords konkurētspēja, kravu pārvadājumi, kravu pārvadājumi pa autoceļiem, finanšu rādītāji, Maikla Portera 5 spēku modelis, SVID analīze
Keywords in English competitiveness, freight transport, freight transport by road, financial indicators, Michael Porter's 5 forces model, SWOT analysis
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 19.05.2020 14:16:54