Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Būvpakalpojumu uzņēmuma ieņēmumu paaugstināšanas projekts
Title in English Revenue increasing project of a construction service company
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Ludmila Kasperoviča
Reviewer Zin. asistente Anita Matisone, RTU UIVI
Abstract Ķaukule L. Būvpakalpojumu uzņēmuma ieņēmumu paaugstināšanas projekts: Bakalaura darbs/ L. Ķaukule, L. Kasperoviča.- Rīga: RTU, UFE katedra, bakalaura profesionālā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”, 2019. – 70 lpp. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 70 lpp., tajā iekļauti 15 attēli, 46 tabulas, 11 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 43 avoti latviešu valodā un 10 angļu valodā. Darbam pievienoti 11 pielikumi. Darba mērķis ir izstrādāt ekonomiski pamatotus priekšlikumus pētāmā uzņēmuma ieņēmumu palielināšanai. Analītiskajā daļā ir sniegts pētāmā uzņēmuma un tā darbības nozaru apraksts, kā arī izanalizēti uzņēmuma darbības rādītāji un stiprās un vājās puses. Pētījuma daļā ir veikta pētāmā uzņēmuma saimnieciskās darbības risku analīze pēc ekspertu metodes, izpētīta zinātniskā literatūra par analīzē noteiktā nozīmīgākā riska ietekmes mazināšanas stratēģijām un no tām noteikta pētāmā uzņēmuma apstākļiem atbilstošākā stratēģija. Aprēķinu daļā tiek prognozēts pētāmā uzņēmuma budžets diviem gadiem, tiek sniegti risinājumi esošo blakus darbības pakalpojumu pilnveidošanai un tiek noteikti projekta guvumi. Darba noslēgumā ir sniegti būtiskākie secinājumi un priekšlikumi.
Keywords Ieņēmumu paaugstināšana
Keywords in English Revenue increase
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 28.05.2019 16:18:40