Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Economics
Title in original language Tūrisma nozares konkurētspējas paaugstināšanas iespējas
Title in English Opportunities for Enhancing the Competitiveness of Tourism Sector
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Ilze Judrupa
Reviewer Asoc.prof. J.Eriņa
Abstract Darba apjoms ir 106 lpp. Darbs sastāv no 3 nodaļām, iekļautas 10 tabulas, 41 attēls un 2 pielikumi. Darba izstrādē tika izmantoti 2 veidu zinātniskās literatūras avoti – grāmatas un tiešsaistes avoti. Kopā izmantoti 74 literatūras avoti, no kuriem 47 avoti ir angļu valodā. Maģistra darba mērķis ir novērtēt Latvijas kā tūrisma galamērķa konkurētspēju un izanalizēt iespējas tās paaugstināšanai. Lai sasniegtu maģistra darba mērķi, tiek izvirzīti šādi uzdevumi: 1. Izanalizēt speciālajā literatūrā teorētisko bāzi par konkurētspējas jēdzienu, tā attīstību, pievēršoties konkurētspējas teorijai tūrisma jomā; 2. Izpētīt Latvijas kā tūrisma galamērķa konkurētspēju ietekmējošos faktorus; 3. Izanalizēt tūrisma nozares statistikas rādītājus Eiropā un Latvijā, pievēršoties nozīmīgāko rādītāju analīzei; 4. Izanalizēt Latvijas tūrisma nozares konkurētspējas paaugstināšanas iespējas, rēķinot tūrisma nozares konkurētspējas indeksu Latvijas reģionos; 5. Sniegt secinājumus un priekšlikumus, pamatojoties uz pētījumu, Latvijas kā pievilcīga tūrisma galamērķa konkurētspējas paaugstināšanai. Darba pirmajā nodaļā tiek terorētiski izpētīts konkurētspējas jēdziens gan reģionu, gan nozares griezumā, kā arī izpētīts tūrisma jēdziens, tā attīstība un konkurētspēju ietekmējošie faktori, pievēršoties medicīnas tūrismam. Otrajā nodaļā tiek analizēti statistikas dati, kas parāda svarīgākās tendences tūrisma nozarē. Tiek analizēts Ceļojumu un tūrisma konkurētspējas indekss, salīdzinot piecas valstis – Spānija, Jemena, Latvija, Lietuva, Igaunija, kā arī izanalizēti Latvijas reģionu un tūrisma nozares konkurētspējas noteicošie rādītāji. Trešajā nodaļā tika aprēķināts Tūrisma konkurētspējas indekss Latvijas statistiskajiem reģioniem, tādā veidā identificējot reģionu spēcīgās puses, kā arī trūkumus un problēmas, kā arī sniegti priekšlikumi iespējamām darbībām, kuras īstenojot tiktu piesaistīti tūristi reģionos.
Keywords Tūrisma nozares konkurētspēja, tūrisms Latvijas statistiskajos reģionos
Keywords in English Competitiveness of tourism industry, tourism in statistical regions of Latvia
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 15.05.2019 19:50:31