Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Architecture
Title in original language Latvijas iekšzemes publisko ūdeņu un to ūdensmalu plānošana ilgtspējīgas attīstības kontekstā. Alūksnes centra ezermalas attīstība
Title in English Planning of Latvian Inland Public Waters and their Waterfronts in the Context of Sustainable Development. Development of Alūksne Centre Lake Waterfront, Latvia
Department Faculty of Architecture
Scientific advisor Egons Bērziņš
Reviewer Arhitekte D.Bērziņa
Abstract Anotācija Lai gan ūdeņu un ūdensmalu izveidi laika gaitā ir ietekmējuši dažādi faktori- ģeogrāfiskais novietojums, klimatiskie apstākļi, ekonomiskā situācija, cilvēka darbība un citi faktori, visiem ūdeņiem un to ūdensmalām ir viens kopsaucējs- cilvēks. Tādēļ ūdeņu un to ūdensmalu attīstība ilgtspējības kontekstā ir tieši saistīta ar cilvēka un ūdens savstarpējo mijiedarbību. Ūdeņus un ūdensmalas ilgtspējīgas attīstības kontekstā ir jāaplūko kā vietu un funkciju saistaudu starp cilvēku un resursiem, ko sniedz ūdeņi un to piekrastes. Tās ir ‘dzīvas’ un mainīgas teritorijas uz kurām nevar attiecināt vienu likumisko ietvaru, plānošanas, attīstības un citus nosacījumus. Ūdensmalu teritoriju plānošana, attīstīšana un atjaunošana ir multidisciplinārs un daudzu uzdevumu jautājums, kas sevī iekļauj kopienas ekonomisku, sociālu un kultūras attīstību, no otras puses, respektējot vēsturiskos, sociālos un pilsētvides aspektus. Tas ir ilglaicīgs process, kurā nepieciešama publiskā un tiesiskā sektora iesaiste. Cilvēki ir galvenie ūdeņu un ūdensmalu izmantotāji, tādēļ cilvēku kopienas attiecīgajās vietās un to vēsture var tikt ņemta kā ilglaicīgas plānošanas, attīstīšanas vai atjaunošanas prakses piemērs. Līdz ar to savstarpējās publiskās telpas un to ūdensmalu attiecības mūsdienās ir kļuvušas par aktuālu tematu plānošanas praksē, tiek iezīmētas vispārīgās pamatnostādnes un pievērsta arvien lielāka uzmanība arī normatīvajā ietvarā. Maģistra darba tēma ir ”Latvijas iekšzemes publisko ūdeņu un to ūdensmalu plānošana ilgtspējīgas attīstības kontekstā ; Alūksnes centra ezermalas attīstība”. Maģistra darbs sastāv no teorētiskās un praktiskās daļas. Teorētiskajā daļā veikts analītisks pētījums par publisko ūdeņu un to ūdensmalu ilgtspējīgu attīstību, kurā ir apzināti un apkopoti nozīmīgākie publisko ūdeņu un ūdensmalu piekrastes izveides pamatprincipi un apzināts normatīvais ietvars, kas regulē publiskos ūdeņus un to ūdensmalas Latvijā. Maģistra darbā ir izpētīti un sistematizēti publisko ūdensmalu izveides pamatprincipi: vides kvalitāte, pieejamība, cilvēka mērogs, vietas identitāte un funkcionalitāte. Darba praktiskajā daļā par pamatu kā konkrēts objekts ir ņemta Alūksnes ezera ūdensmalas apbūve un perspektīvā attīstība, kā arī šī brīža normatīvā ietvara regulējums. Darba apjoms ir 110 lapaspuses, kas sakārtotas 7 nodaļās, iekļauti 59 attēli un pievienoti 3 pielikumi. Atslēgas vārdi: publiskie ūdeņi, ūdensmala, cilvēks, ilgtspējība, attīstība, vietzīme, normatīvais ietvars, Alūksne, Alūksnes ezers.
Keywords Publiskie ūdeņi, ūdensmala, cilvēks, ilgtspējība, attīstība, vietzīme, normatīvais ietvars, Alūksne, Alūksnes ezers.
Keywords in English Public waters, waterfront, human, sustainability, development, placemark, legal framework, Alūksne, Alūksne lake.
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 10.12.2018 23:47:55