Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Economics
Title in original language "Paradiplomātijas nozīme reģiona attīstībā"
Title in English "The Role of Paradiplomacy in Regional Development"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Kaspars Plotka
Reviewer Lektore A.Mihņenoka
Abstract Anotācija Bakalaura darba temats ir “Paradiplomātijas nozīme reģiona attīstībā”. Darba autors ir Dobrosvets Pogodins. Darba vadītājs ir Mg.oec. Kaspars Plotka. Darbs ietver sevī ievadu, četras pamatdaļas, secinājumus un priekšlikumus, izmantotas literatūras sarakstu un pielikumus. Darba pirmā nodaļā ir aplūkota teorētiska bāze. Apkopota informācija par paradiplomātijas izcelšanu, jēdzienu, būtību un veidiem, kā arī izveidota paradiplomātisko attiecību analīzes matrica, kurā ir apkopoti pasaules zināmo pētnieku pieejas paradiplomātisko attiecību analīzei. Otrā nodaļā ir aplūkoti veiksmīgākie paradiplomātisko attiecību piemēri pasaulē un to vēsturiskais pamatojums, kā arī tika noteikti priekšnoteikumi subnacionālo vienību veiksmīgai sadraudzībai un iespējamas sekas. Trešā nodaļā ir aplūkots Latvijas pašvaldību starptautiskas sadarbības vēsturiskais aspekts (Hanzas pilsētu savienība), ka arī apkopota visa aktuāla informācija par pašvaldību mūsdienu paradiplomātiskām attiecībām. Ceturtā nodaļā ir veikta Latvijas pašvaldību paradiplomātisko attiecību un to ietekmes uz reģionu attīstību analīze. Analīzei ir izmantota desmit faktoru Spectacles metode, kā arī iepriekšminēta paradiplomātisko attiecību analīzes matrica. Pētījuma mērķis ir izpētīt Latvijas reģionu pašvaldību paradiplomātijas sakaru ietekmi uz to attīstību, kā arī veikt šo sakaru konkurētspējas salīdzinošu analīzi. Pētāmais periods ir no 1991.gada līdz 2018 gadam. Darba gaitā tika izpildīti vairāki uzdevumi: • Apkopot un izanalizēt informāciju un izveidot pētījuma teorētisko bāzi • Izstrādāt matricu pašvaldību ārējo attiecību analīzei, izmantojot zināmo pētnieku pieeju kompilāciju • Apkopot un izanalizēt datus par Latvijas pašvaldību ārējām attiecībām 1991.-2018.gadu periodā • Izvērtēt pašvaldību paradiplomātiko attiecību ietekmi uz Latvijas reģionu attīstību • Izstrādāt priekšlikumus pašvaldību paradiplomātisko sakaru lietderīgai izmantošanai Latvijas reģionu attīstības nolūkiem. Bakalaura darbs sastāv no: 83 lapām, 5 attēliem, 153 literatūras un informācijas avotiem un 3 pielikumiem.Bakalaura darbs ir izstrādāts latviešu valodā Rīgā 2018.gadā.
Keywords Latvijas reģionu attīstība, paradiplomātijas ietekme, pašvaldību starptautiskie sakari, sadraudzības pilsētas, subnacionālo vienību sadarbība
Keywords in English The development of the regions of Latvia, the influence of paradiplomacy, the international relations of local governments, the cooperation of the twin cities, the subnational unit
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 23.05.2018 15:34:48