Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Urban and Regional Engineering Economics
Title in original language “Ārpakalpojumu ietekme uz Latvijas valsts budžeta ieņēmumiem”
Title in English "Impact of Outsourcing on the Latvian State Budget Revenues"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Doc. N. Semjonova
Reviewer Vieslektors K. Plotka
Abstract Maģistra darba “Ārpakalpojumu ietekme uz valsts budžeta ieņēmumiem” autore ir Evita Lībere, maģistra darba zinātniskā vadītāja ir Dr.oec., doc. Nadežda Semjonova. Kopējais maģistra darba apjoms ir 90 lpp., darbā iekļautas 29 tabulas un 33 attēli. Maģistra darba struktūru veido trīs daļas. Pirmajā, teorētiskajā daļā, ir apkopotas teorētiskās nostādnes par ārpakalpojumu raksturojumu, valsts budžetu un tā ieņēmumiem, iedzīvotāju ienākuma nodokli, uzņēmuma ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām. Ir apkopoti Latvijas Republikas likumi un citi normatīvie akti. Otrajā, analītiskajā daļā, ir analizēti 36 Latvijā reģistrēti ārpakalpojumu uzņēmumi, to uzņēmējdarbības formas, darbības nozares, valsts un pašvaldību budžetos, laika posmā no 2004. – 2016. gadam, iemaksātie nodokļi: UIN, IIN un VSAOI. Attiecīgi tika analizēti arī konsolidētā kopbudžeta ieņēmumi, kopējo UIN, IIN un VSAOI salīdzinājums ar uzņēmumu iemaksām par konkrēto pārskata periodu. Trešajā, praktiskajā daļā, veicot aprēķinus un ekonomisko prognozēšanu, tika prognozētas bezdarba līmeņa izmaiņas Latvijas reģionos un valstī kopumā, ārpakalpojumu uzņēmumu procentuālā ietekme uz budžeta ieņēmumiem, UIN, IIN un VSAOI. Prognozētas šo rādītāju izmaiņas nākamajos 5 gados. Izstrādāti priekšlikumi ārpakalpojumu uzņēmumu attīstīšanai Latvijā. Aprēķināts, ka konkrēto 36 ārpakalpojumu uzņēmumu procentuālā ietekme uz valsts un pašvaldību budžetos iemaksātajiem nodokļiem, pārsniedz 1%, kas ir vērtējams kā ļoti augsts rādītājs. Prognozēts, ka nākamajos piecos gados palielināsies uzņēmumu darbinieku skaits, attiecīgi arī uzņēmumu iemaksātie nodokļi valsts un pašvaldību budžetos. Pēc ekonomiskās prognozes metodes aprēķināts, ka palielināsies arī kopējie budžeta ieņēmumi, tai skaitā katrs no nodokļu ieņēmumiem atsevišķi. Tiek izvirzīts priekšlikums turpināt ārpakalpojumu uzņēmumu attīstību Latvijā, izvietojot uzņēmumu filiāles valsts reģionos ar augstāku bezdarba līmeni, lai šo rādītāju samazinātu. Papildus ieguvums, ārpakalpojumu attīstībai, būs arvien pieaugošās uzņēmumu iemaksas valsts un pašvaldību budžetos. Otrs izvirzītais priekšlikums ir ārpakalpojumu mātes uzņēmumu attīstīšana Latvijā, darba funkcijas nododot valstīm, kurās ir zemākas darba izmaksas. Tādējādi tiks attīstīta konkurējoša uzņēmējdarbība starptautiskā līmenī.
Keywords Ārpakalpojumi, budžets, ieņēmumi, uzņēmuma ienākuma nodoklis, iedzīvotāju ienākuma nodoklis, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.
Keywords in English Outsourcing, budget, income, corporate income tax, personal income tax, the state compulsory social insurance contributions.
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 30.05.2017 15:55:35