Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language ES investīcijas pētniecībā un attīstībā un to ietekme uz Latvijas uzņēmumiem
Title in English EU Investments in Research and Development and their Impact on Companies in Latvia
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Tālis Laizāns
Reviewer Mg.oec. Laura Vītola, RTU Projektu finanšu vadības nodaļas vadītāja
Abstract Šļumba, K. ES investīcijas pētniecībā un attīstībā un to ietekme uz Latvijas uzņēmumiem. Bakalaura darbs/ K. Šļumba, T. Laizāns.- Rīga: RTU, IUV katedra, bakalaura akadēmiskā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”, 2017. – 62 lpp. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, teorētiskā daļa, praktiskā daļa, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 62 lpp., tajā iekļauti 34 attēli un 6 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 30 avoti latviešu, 25 angļu valodā. Darbam pievienoti 2 pielikumi. Teorētiskajā daļā ir pamatota investīciju nepieciešamība pētniecībā un attīstībā, ir aprakstīta pētniecības un attīstības ieguldījumu plānošana Latvijā un Eiropas Savienībā, kā arī ir aprakstīti svarīgākie ES instrumenti pētniecības un attīstības atbalstīšanai uzņēmumos. Praktiskās daļas sākumā ir analizēti pētniecības un attīstības izdevumi un finansējuma avoti Latvijā, un vērtēta Latvijas dalība ietvara programmās. Tālāk ir izpētīta mazo un vidējo uzņēmumu, kā arī kopējā Latvijas uzņēmumu peļņas un pētniecības un attīstības izdevumu dinamika. Lai izvērtētu vai ES investīcijas pozitīvi ietekmē Latvijas uzņēmumus, trīs uzņēmumu darbības rādītāji ir salīdzināti ar visu Latvijas vidēja lieluma uzņēmumu rādītājiem. Nobeigumā secināts, ka uzņēmumi, kuri piedalījušies ES programmās pētniecības un attīstības atbalstam, uzrāda labākus darbības rezultātus.
Keywords ES, Apvārsnis 2020, P&A, MVU, investīcijas
Keywords in English EU, Horizon 2020, R&D, SME’s, investments.
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 23.05.2017 10:57:39