Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Civil Construction and Real Estate Management
Title in original language Dzelzceļa būvniecības aktualitātes Latvijā - regulējums, problēmas un risinājumi
Title in English Recent development of railway construction in Latvia – rules, problems and solutions
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Tatjana Tambovceva
Reviewer Ņikita Kočanovs
Abstract Maģistra darba mērķis ir izpētīt dzelzceļa būvniecības procesu Latvijā, tā regulējumu un aktuālās problēmas un piedāvāt iespējamos risinājumus. Darba mērķa sasniegšanai tika izvirzīti šādi uzdevumi: apkopot pieejamo informāciju, tiesību aktus, pieredzi un teoriju, izvērtēt dzelzceļa būvniecības plānošanas procesu, tā specifiku, identificēt jaunāko laiku dzelzceļa būvniecības procesa problēmas, izstrādāt priekšlikumus (risinājumus) procesu uzlabošanai. Darba hipotēze: Dzelzceļa būvniecības process un tās regulējums mūsdienās ir sarežģīts, un, plānojot dzelzceļa būvniecību, jāņem vērā daudzi faktori, lai novērstu vai risinātu problēmas būvniecības projekta realizācijas gaitā. Darba analītiskajā daļā ir veikta būvniecības statistikas kvantitatīvā un kvalitatīvā analīze par 2010.-2016. gadu, izveidots dzelzceļa būvniecību ietekmējošo faktoru katalogs, aprakstītas dzelzceļa būvniecības stadijas, analizēti būvniecības plānošanu ietekmējošie uzņēmuma iekšējie faktori, kravu un pasažieru pārvadājumu apjomus ietekmējošie faktori, uzskaitīti kritēriji, pēc kuriem tiek vērtēti dzelzceļa būvniecības projekta ieguvumi. Darba teorētiskajā daļā analizēti būvniecības projektēšanas teorētiskie aspekti, detalizēti aprakstīts būvniecības dokumentācijas process pa būvju grupām līdz būvniecības uzsākšanas brīdim, uzsverot dokumentācijas īpatnības katrai grupai, kā arī kopējos un atšķirīgos elementus, un uzskaitīti ar vides aizsardzību un teritoriālo plānošanu saistīti aspekti, kas jāņem vērā, plānojot dzelzceļa būvniecību. Praktiskajā daļā analizēta Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas būvuzraudzības dokumentācija, identificētas problēmas attiecībā uz būvniecības dokumentācijas kārtošanu un būvdarbu veikšanu, kā arī izteikti priekšlikumi būvuzraudzības procesa efektivitātes paaugstināšanai. Praktiskās daļas otrajā nodaļā, balstoties uz iepriekšējās darba nodaļās konstatēto, izstrādāti ieteikumi Rail Baltica projekta tālākai realizācijai un identificētas problemātiskās jomas, kurām būtu pievēršama uzmanība, un izteikti priekšlikumi risinājumiem, lai novērstu kavējumus projekta realizācijā. Darbā ir 110 lapas, 3 tabulas un 22 attēli, no tiem 20 attēli autores izveidoti; darbā izmantoti 84 avoti.
Keywords Dzelzceļš, dzelzceļa infrastruktūra, VAS "Latvijas dzelzceļš", Rail Baltica, dzelzceļa būvniecības plānošana, dzelzceļa būvniecības plānošanas dokumentācija, Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija.
Keywords in English Railway, railway infrastructure, SJSC "Latvijas dzelzceļš", Rail Baltica, railway construction planning, railway construction planning documentation, State railway technical inspectorate.
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 05.01.2017 11:08:32