Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Inovācijas un uzņēmējdarbība
Nosaukums "Biznesa modeļa izstrāde sociālo pakalpojumu nodrošināšanai senioriem"
Nosaukums angļu valodā "Development of Business Model for Senior Social Services"
Struktūrvienība 22061 Starptautisko programmu nodaļa
Darba vadītājs Modris Ozoliņš
Recenzents MBA, I.Suija-Markova
Anotācija Hellstrēma I., Biznesa modeļa izstrāde sociālo pakalpojumu nodrošināšanai senioriem: Maģistra darbs / I. Hellstrema, T. Muzikants. – Rīga: RTU IEVF Starptautisko programmu nodaļa, maģistra profesionālo studiju programma „Inovācijas un uzņēmējdarbība”, 2013. – 84 lpp. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 84 lpp., tajā iekļauti 22 attēli, 5 tabulas. Bibliogrāfiskajā sarakstā ietverti: 41 avots latviešu, 42avoti angļu valodā. Darbam pievienoti 10 pielikumi. Darba mērķis ir izstrādāt biznesa modelisociālam uzņēmumam, kas nodrošina senioriem sociālās aprūpes pakalpojumus, un ir balstīts uz privātās un publiskās partnerības principiem (turpmāk tekstā – PPP). Pirmajā darba daļā autore apskata biznesa modeļu veidošanas metodiku, sociālās uzņēmējdarbības, privātās un publiskās partnerības principus, kā arī gerontoloģijas nozari, lai izprastu senioru vajadzības un izpētītu pieejamos teorijas materiālus par darba tēmu. Otrajā darba daļā tiek pētīta sociālās aprūpes vide Latvijā, publiskās un privātās partnerības pieredze un sociālās aprūpes nozares plānošanas politika, kā arī veikta mērķauditorijas vajadzību izpēte. Trešajā darba daļā, balstoties uz analītiskajā daļā izpētīto informāciju, tiek raksturota iespējamā mērķauditorija un pakalpojumi, sociālā uzņēmuma biznesa modelis vienas pašvaldības teritorijā, tiek izklāstīts uzņēmuma finanšu plāns un tā galvenie elementi, izstrādāts uzņēmuma biznesa modeļa ieviešanas plāns un plānota tā darbība trīs gadu periodā, kas novērtēta ar pārdošanas apjoma plānojumu un kopējo uzņēmuma finanšu plūsmu,kā rezultātā tiek izanalizētas sociālā uzņēmuma iespējas un riski sastādot uzņēmuma risku un SVID analīzi. Pamatojoties uz autores veiktajiem pētījumiem un analīzi, ir izstrādāti secinājumi un priekšlikumi. Sakarā ar iedzīvotāju vidējā vecuma pieaugumu Eiropas Savienībā un citās Pasaules valstīs, seniori ir kļuvuši par noteiktu sociālu grupu, kas rada nepieciešamību risināt ne tikai sociāli ekonomiskās un medicīnas problēmas, bet arī pievērst uzmanību gerontoloģijas sociāli psiholoģiskajam aspektam.Pašreiz Latvijā ir vāji apgūta tirgus niša – mājas aprūpe senioriem. Tādēļ tiks veidots uzņēmums, kas nodarbosies ar sociālo mājas aprūpes pakalpojumu sniegšanu senioriem, un biznesa ideja tiks īstenota, izmantojot sociālās uzņēmējdarbības principus un PPP.  
Atslēgas vārdi biznesa modelis seniori sociālais aprūpes pakalpojumi
Atslēgas vārdi angļu valodā business model senior social services
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 15.01.2014 12:18:37