Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Inovācijas un uzņēmējdarbība
Nosaukums "SIA „Komercizglītības centrs” jauna produkta izstrāde un ieviešana tirgū"
Nosaukums angļu valodā "Elaboration and Launch of New Product for “Komercizglītības centrs“ Ltd"
Struktūrvienība 22061 Starptautisko programmu nodaļa
Darba vadītājs MBA, I.Suija-Markova
Recenzents Mg.oec.,lekt. U.Cimdiņš
Anotācija Pravarne L. SIA Komercizglītības centrs jauna produkta izstrāde un ieviešana tirgū: Maģistra darbs / L.Pravarne, I.Suija-Markova. Rīga: RTU IEVF RUI Starptautisko programmu nodaļa, maģistra profesionālo studiju programma Inovācijas un uzņēmējdarbība, 2013. - 110.lpp. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 110.lpp, tajā iekļauti 18 attēli un 10 tabulas. Bibliogrāfiskajā sarakstā ietverti: 21 avoti latviešu valodā, 23 angļu un 7 krievu valodā. Darbam ir pievienoti 6 pielikumi. Maģistra darba mērķis ir, balstoties uz teorētiskajā literatūrā apkopotajām atziņām un autores veikto pētījumu rezultātiem un secinājumiem, izstrādāt inovatīvās pieaugušo apmācību metodēs bāzētu jaunu apmācību produktu un priekšlikumus tā ieviešanai tirgū. Pirmajā darba daļā autore veica teorētiskās literatūras izpēti par jauna produkta izstrādes projekta definēšanu un novērtēšanu, apskatīja dažādus jauna produkta izstrādes modeļus un izvērtēja dažādus pieaugušo apmācību rīkus. Otrajā darba daļā autore veica tirgus, klientu konteksta izpēti, analizēja SIA Komercizglītības centrs līdzšinējo darbību, uzņēmuma lielāko konkurentu stiprās un vājās puses, kā arī noteica kritērijus jaunā produkta izstrādei. Trešajā darba daļā autore aprakstīja jauno produktu, tā izstrādes gaitu, kā arī veica apmācību kursa finansiālos aprēķinus un izvēlējās efektīvākos mārketinga rīkus jaunā mācību kursa virzīšanai tirgū. Nozīmīgākie priekšlikumi un secinājumi: - Pateicoties piedzīvotajai ekonomiskajai krīzei, saimnieciskās darbības efektivizēšana ir daudzu uzņēmēju mērķis. Līdz ar to, LEAN filozofijas izpratne, kā arī praktisko metožu apgūšana ir un kādu laiku vēl būs pieprasīts mācību pasākuma saturs. - Izstrādājot jaunus produktus, nepieciešams pēc iespējas ciešāk iesaistīt potenciālos klientus tā izstrādes gaitas ideju ģenerēšanas un filtrēšanas posmos. Iesaistot klientus produkta izstrādē, samazinās projekta neveiksmes risks un pēc produkta rodas pieprasījums vēl neieviešot to tirgū. - Izstrādājot nākamo jauno produktu, būtu jāveic jaunā produkta mācību metožu efektivitātes pētījums. - Veicot jauna produkta atmaksāšanās aprēķinus, būtu jāņem vērā tā ietekme uz SIA Komercizglītības centrs piedāvātiem pakalpojumiem kopumā. - Lai paātrinātu jaunu produktu izstrādes gaitu un pēc iespējas samazinātu neveiksmīgu jauno produktu skaitu, pēc darba autores domām, uzņēmumā SIA Komercizglītības centrs būtu jāievieš jaunu produktu izstrādes standarts.
Atslēgas vārdi Jauna produkta izstrāde
Atslēgas vārdi angļu valodā New product development
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 14.01.2014 11:52:45