Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Degvielas uzpildes stacijas darbības attīstības stratēģija"
Nosaukums angļu valodā "Strategy for operational development of a gas station"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs I.Andersone
Recenzents Mg.oec.,doc.(prakt.) J.Mežiels
Anotācija Maģistra darba mērķis ir, pamatojoties uz teorijā sniegtām atziņām par stratēģijas nozīmi uzņēmuma attīstībā un balstoties uz finansiālā stāvokļa novērtēšanu, kā arī vadības piedāvājumu par uzņēmuma darbības maiņu, izstrādāt degvielas mazumtirdzniecības uzņēmuma SIA LIEPIŅŠ stratēģiju un novērtēt atbilstību tirgus situācijai Latvijā, kā arī izstrādāt priekšlikumus uzņēmuma stratēģijas pilnveidošanai. Atbilstoši darba mērķim tika uzstādīti sekojoši uzdevumi: Izpētīt naftas produktu tirgu Latvijā; Izpētīt stratēģiju izstrādes teorētiskus pamatus; Apskatīt stratēģiju uzbūves izstrādes pamatmetodes un alternatīvās metodes, stratēģiju novērtēšanas metodes; Noteikt faktoru pamata grupas, kas ietekmē izpētāmā uzņēmuma attīstības stratēģiju; Izpētīt noteiktus stratēģiskās attīstības virziena izvēles kritērijus atkarībā no uzņēmuma ekonomiskā stāvokļa un plānotām tirgus perspektīvām; Izpētīt uzņēmuma SIA LIEPIŅŠ pamatdarbību tirgū un finanšu rādītājus, kā arī veikt uzņēmuma analīzi, izmantojot SVID analīzes pieeju, Makkenzija un SPACE matricas rādītājus. Novērtēt uzņēmuma vadības piedāvāto tālākas attīstības biznesa plānu; Izstrādāt priekšlikumus tālākai uzņēmuma attīstībai. Pētījuma novitāte: tika izstrādāta stratēģijas karte, kas palīdzēs uzņēmumam noskaidrot pašas svarīgākās stratēģijas, pie kujām ir jāpieturās, lai sasniegtu uzņēmuma vīziju. Pētījuma izpētes objekts: degvielas mazumtirdzniecības uzņēmums SIA LIEPIŅŠ finansiālie rādītāji. Pētījuma izpētes priekšmets: uzņēmuma novērtēšana un darbības attīstības stratēģijas ieviešana uzņēmumā. Pētījuma hipotēze: efektīva uzņēmuma darbības stratēģijas izvēle nodrošina uzņēmuma attīstību. Maģistra darbs sastāv no ievada, trīm nodaļam, secinājumiem, priekšlikumiem un bibliogrāfiskā saraksta. Darba analītiskajā daļā tiek analizēts naftas produktu tirgus Latvijā. Atspoguļots naftas produktu nozares raksturojums Pasaulē un Baltijā, tiek analizēts naftas produktu patēriņš pēdējā gadā, kā arī atspoguļots naftas produktu cenu salīdzinājums Baltijas valstīs. Tiek pētīti arī degvielas piegādes avoti, analizēti lielākie degvielas mazumtirgotāji, analizēta arī naftas produktu krājumu pieejamība un piegāde. Tālāk darba autore izanalizēja nodokļu ietekmi un naftas produktu cenu, atspoguļoja degvielas cenu veidošanās mehānismu. Nodaļas nobeigumā tiek analizēts Latvijas degvielas tirgus dimanika. Maģistra darba teorētiskajā daļā autore aplūko stratēģijas izstrādes teorētiskos pamatus, kur ir analizēta stratēģijas definīcija un stratēģijas elementi. Uzmanība tiek pievērsta stratēģijas izstrādes pamatmetodēm un alternatīvām metodēm, apskatītas galvenās pieejas stratēģiju formēšanai, stratēģiju novērtēšanai. Pamatojoties uz teorijā sniegtām atziņām par stratēģijas izstrādi, tiek izstrādāta stratēģijas karte. Maģistra darba zinātniski praktiskajā daļa autore veic SIA LIEPIŅŠ esošās stratēģijas analīzi, finansiālā stāvokļa analīzi un novērtēšanu, izmantojot uzņēmuma finanšu pārskatu datus par periodu no 2010. gada līdz 2012. gadam. SIA LIEPIŅŠ finansiālā stāvokļa analīzē un novērtēšanā tiek izmantotas uzņēmuma rentabilitātes rādītāju analīze, uzņēmuma likviditātes rādītāju analīze un finansiālās stabilitātes un maksātspējas rādītāju analīze. Novērtējot bankrota iespējamību, tiek izmantotas bankrota iespējamības prognozēšanas modeli. Tika veikta uzņēmuma analīze, izmantojot SVID analīzes pieeju, Makkenzija un SPACE matricas rādītājus. Šajā nodaļā arī tika analizēts uzņēmuma vadības piedāvātais biznesa projekts. Biznesa projektam tika aprēķināts atmaksāšanas periods un rentabilitāte, tās SVID analīze.
Atslēgas vārdi Degvielas uzpildes stacija, stratēģija, DUS, vēja ģenerātors
Atslēgas vārdi angļu valodā Gas station, strategy, station, wind generator
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 22.01.2014 15:18:46