Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Auditorfirmas darbības efektivitātes paaugstināšana"
Nosaukums angļu valodā "Enhancing business performance efficiency of an auditing company"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs J.Mežiels
Recenzents Dr.oec.,prof. I.Voronova
Anotācija Maģistra darba tēma: Auditorfirmas darbības efektivitātes paaugstināšana Maģistra darba autors: Agnese Jakimova Maģistra darba vadītājs: pr.doc., Mg. oec. Jānis Mežiels Maģistra darba apjoms: darbs sastāv no ievada, analītiskās daļās, lietišķās pētījuma daļas, projekta daļas, secinājumiem un priekšlikumiem. Darba apjoms ir 93 lpp., tajā iekļauti 24 att., 19 tab., darbam pievienoti 3 pielikumi. Maģistra darbā izmantotie avoti: par informācijas avotiem kalpo mācību literatūra, interneta resursi, kā arī uzņēmuma nepublicētā informācija un materiāli kopā 41 avots. Maģistra darba galvenie rezultāti: Analītiskajā daļā ir raksturots audita pakalpojumu tirgus Latvijā, aprakstītas likumdošanas un citu normatīvo aktu prasības attiecībā uz revīzijas pakalpojumu sniegšanu, kā arī prognozēta jaunās Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2013/34/ES iespējamā ietekme uz audita pakalpojumu tirgu Latvijā. Lietišķā pētījuma daļā ir sniegts efektivitātes skaidrojums, noteikti uzņēmuma darbības efektivitātes raksturojošie rādītāji, aprakstītas uzņēmuma darbības efektivitātes novērtēšanas metodes un raksturotas efektivitātes paaugstināšanas metodes auditorfirmām. Projekta daļā ir sniegts auditorfirmas SIA Rīgas Audits vispārīgs raksturojums, aprakstīti uzņēmuma sniegto pakalpojumu veidi, attēlota uzņēmuma organizatoriskā struktūra, sniegts ekonomiskās darbības raksturojums, veikta uzņēmuma darbības efektivitātes novērtēšana, izmatojot līdzsvaroto vadības karti, izstrādāti priekšlikumi atsevišķu uzņēmuma darbības efektivitātes rādītāju paaugstināšanai un sniegts priekšlikumu efektivitātes novērtējums.
Atslēgas vārdi Efektivitātes paaugstināšana
Atslēgas vārdi angļu valodā Enhancing business performance efficiency
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 03.01.2014 18:13:56