Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Klientu skaita palielināšanas plānošana starptautiskajās izstādēs"
Nosaukums angļu valodā "Planning increase in the number of customers in international exhibitions"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs E.Gaile-Sarkane
Recenzents Mg.oec., J.Leontjevs
Anotācija Maģistra darba temata aktualitāte: mūsdienās, ņemot vērā ekonomiskās krīzes sekas, vairāki uzņēmumi satiekas ar klientu skaita samazināšanu. Izstādes kvalitāti raksturo kontaktu daudzums un kvalitāte, ekspozitors apmeklētājs. Izstāžu kvalitātes formāls vērtējums sastāv no sekojošiem bāzu statistiskiem rādītājiem: apmeklētāju-speciālistu daudzuma, kas ir vajadzīgs ekspozitoriem un no tas profesionālisma (izcelsme, specialitāte, kompetences līmenis), neto izstādes platības (kopējā, aizvērtā, atvērta), ekspozitoru daudzuma un sastāva. Starptautisko izstāžu pasākumu kvalitāte ir atkarīga arī no ārzemju ekspozitoru procentuāla daudzuma, kā arī no dalībvalstu skaita. Katra izstāde ir ļoti cieši saistīta ar konkrēto nozari, savukārt izstāžu bizness kopumā ar situāciju tautsaimniecībā. Izstāžu bizness ir optimisma un attīstības bizness, jo izstādēs dzimst jaunas idejas, bet uzņēmēji un patērētāji tajās izvērtē piedāvājumu un nosprauž jaunus mērķus. 2012.gadā Feria Hbitat Valencia izstādē piedalījās 19 443 apmeklētāju, kas ir par 8 300 uzņēmēju jeb 29% mazāk nekā 2011.gadā, ka arī piedalījās 2 086 ārzemju apmeklētāju, kas sastādīja kritumu par 939 apmeklētājiem jeb 31 % nekā 2011.gadā. Tāpat kā ekspozitoru gadījumā apmeklētāju trūkuma galvenais iemesls ir spāņu smaga ekonomiskā situācija, kā arī globālās ekonomiskas krīzes sekas visā pasaulē. Tātad izstādes organizatoriem jāpievērš uzmanība mārketinga kompleksa uzlabošanas sistēmai. Uzņēmuma galvenā problēma apmeklētāju kritums Feria Hbitat Valencia izstādē, kā arī visā izstāžu centrā kopumā. Maģistra darba pētījuma objekts: Feria Valencia izstāžu centra produkts mēbeļu un interjera dizaina izstāde Feria Hbitat Valencia. Maģistra darba pētījuma priekšmets: izstāžu apmeklētāju skaita palielināšanas stratēģiskā plānošana. Darba mērķis: izstrādāt izstāžu organizēšanas stratēģiju, kas veicinātu klientu palielināšanu starptautiskajās izstādēs. Maģistra darba izvirzītā hīpoteze: izstrādājot pārdomātu un pamatotu klientu skaita palielināšanas plānu var uzlabot uzņēmuma konkurētspēju un ekonomiskos rādītājus. Maģistra darba mērķa sasniegšanai bija izvirzīti sekojoši uzdevumi: Iegūt teorētisko priekšstatu par izstāžu industriju; Izanalizēt izstādes Feria Hbitat Valencia izstādes būtību, ekspozitorus un apmeklētājus, veikt SVID un konkurentu analīzi; Sastādīt klientu piesaistīšanas plāna stratēģiju; Sastādīt izstādes Feria Hbitat Valencia plānoto budžetu uz 2014.gadu; Izteikt secinājumus un priekšlikumus, lai veicinātu izstādes Feria Hbitat Valencia turpmāko attīstību. Maģistra darba mērķa un uzdevumu sasniegšanai tika izmantotas šādas metodes: zinātniskās literatūras avotu teorētiskā analīze, statistikas datu analīze, mārketinga metodes, dedukcija, indukcija, tabulas un grafiskās metodes, aptaujas, salīdzināšana. Maģistra darba avoti: nozares speciālā literatūra, aptaujas rezultāti, statistiskie dati, interneta tīkla dati, kā arī Feria Valencia publicētie un nepublicētie materiāli, informācija no uzņēmuma darbiniekiem. Darba ierobežojumi: Tā kā Feria Valencia ir milzīgs uzņēmums ar sarežģītu organizācijas struktūru, maģistra darbā tiek analizēta tikai viena Feria Valencia izstāde Feria Hbitat Valencia. Nebija veikta uzņēmuma saimniecisko darbības analīze, jo nebija iespējas saņemt bilanci uzņēmuma konfedicionalitātes politikas dēļ. Maģistra darba pētījuma periods ir laika periods no 2010. līdz 2012. gadam. Maģistra darbs bija izstrādāts 2013.gadā. Darbs ir sagatavots Microsoft Office Word programmatūrā, aprēķinos izmantojot Microsoft Excel. Darba apjoms ir 86 lappuses, 26 tabulas un 37 attēli. Maģistra darbs sastāv no trīs galvenajām daļām: no analītiskās daļas, lietišķa pētījuma daļas, projekta daļas, bibliogrāfiskā saraksta, secinājumiem un priekšlikumiem.
Atslēgas vārdi starptautiskās izstādes, Feria Valencia, Feria Habitat Valencia , apmeklētāji, ekspozitori
Atslēgas vārdi angļu valodā international trade fairs, Feria Valencia, Feria Habitat Valencia, visitors, ekspositors
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 03.01.2014 13:01:12