Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Operacionālo risku pārvaldība vērtspapīru tirgū"
Nosaukums angļu valodā "Operational risk management in the stock market"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Z.Sundukova
Recenzents Dr.oec., J.Komkova
Anotācija Cilvēki vairāk un vairāk cenšas iesaistīties vērtspapīru tirdzniecībā. Kaut arī pieaug informācijas resursu un speciālo programmatūru skaits, kas palīdz pieņemt noteiktus lēmumus vērtspapīru tirgū, vienmēr pastāvēs risks, ka kāda vērtspapīru operācija netiks izpildīta pareizi. Vērtspapīru tirgus mainās ļoti strauji, pieaug operāciju un dažādu procesu skaits, tāpēc maģistra darba tēma Operacionālo risku pārvaldība vērtspapīru tirgū ir ļoti aktuāla. Maģistra darbs sastāv no trim daļām: analītiskās daļas, lietišķā pētījuma daļas un projekta daļas. Analītiskā daļa sastāv no trim nodaļām, lietišķā pētījuma daļa sastāv no četrām nodaļām, bet projekta daļa sastāv no trim nodaļām. Analītiskajā daļā ir aprakstīta vērtspapīru tirgus attīstība un vērtspapīru tirgus galvenie dalībnieki, ir noteikta finanšu instrumentu un vērtspapīru sadalījuma struktūra, analizēti dati par centrālajos vērtspapīru depozitārijos apstrādāto darījumu skaitu un vērtību, atsevišķi apskatot eiro zonas un ārpus eiro zonas valstis, kā arī tiek aprakstīti vērtspapīru tirdzniecības posmi. Analītiskajā daļā ir aprakstīta banku risku struktūra, it sevišķi operacionālais risks komercbanku risku sistēmā, ir noteikti un aprakstīti operacionālo risku izcelsmes avoti, operacionālajam riskam pakļautu notikumu sadalījums pēc banku pakalpojumiem, kā arī operacionālā riska piemēri vērtspapīru tirgū un risku savstarpējās saistības piemēri. Analītiskajā daļā ir aprakstīti arī risku pārvaldības procesa nozīmīgākie aspekti un risku pārvaldības procesa reglamentējošie dokumenti, īpaši uzsverot Bāzeles komitejas noteikumu trīs pīlārus. Lietišķā pētījuma daļā ir aprakstīts operacionālā riska identifikācijas process, kā arī operacionālā riska notikumu iestāšanas iemeslu, notikumu un zaudējumu piemēri, aprakstīts operācijas risku identifikācijas process, risku identifikācijas izejas datu un gatavo datu piemēri. Lietišķā pētījuma daļā ir aprakstītas operacionālā riska novērtēšanas metodes, to nozīme un sadalījums, ir aprakstīti operacionālā riska kvantitatīvie novērtēšanas modeļi, kas izriet no divām fundamentālām pieejām: lejupējās metodes un augšupējās metodes. Lietišķā pētījuma daļā ir aprakstīti operacionālā riska novēršanas paņēmieni un to izmantošanas priekšrocības, aprakstīta operacionālā riska novēršanas metodes izvēle atkarība no riska iestāšanas varbūtības un zaudējumiem, kā arī ir aprakstīta finansēšanas un rezerves kapitāla veidošanas nepieciešamība un Bāzeles komitejas noteikumu I pīlāra kapitāla pietiekamības novērtēšanas trīs operacionālā riska kapitāla prasību aprēķināšanas metodes. Projekta daļā ir aprakstīts konkrētas komercbankas organizācijas struktūra, ir izveidota peļņas vai zaudējumu aprēķina horizontālā analīze, kā arī bilances aktīvu un pasīvu horizontālā analīze, ir izveidota komercbankas stipro pušu, vājo pušu, iespēju un draudu analīze un komercbankas apstrādāto vērtspapīru darījumu skaita analīze no 2010.gada līdz 2012.gadam. Projekta daļā ir aprakstītas identificētās komercbankas operācijas, saistošie operacionālie riski un novērtēšana, ir analizēts operāciju instrukciju sadalījums pēc vecuma, ir analizēti komercbankas ekspertu anketēšanas rezultāti, izmantojot vairākus riska indikatorus. Projekta daļā ir novērtēti autora piedāvātie priekšlikumi operacionālā riska novēršanai, kā arī ir izrēķināta kapitāla prasība operacionālajam riskam, izmantojot trīs metodes, salīdzinot un apkopojot rezultātus.
Atslēgas vārdi operacionālais risks, vērtspapīru tirgus, pārvaldība, risks, operācija, vērtspapīri
Atslēgas vārdi angļu valodā operational risk, stock market, securities market, management, risk, operation, securities
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 27.12.2013 23:25:10