Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums „Eiropas Savienības struktūrfondu apgūšanas pilnveidošana izglītības jomā Latvijā”
Nosaukums angļu valodā „Acquisition of the European Union structural funds for further development of education in Latvia”
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Dr.oec., profesore M.Šenfelde
Recenzents Mg.oec., lektore L.Kamola
Anotācija Maģistra darba autore: Ieva Ozola Maģistra darba zinātniskais vadītājs: Prof., Dr. oec. M.Šenfelde Maģistra darba temats: Eiropas Savienības struktūrfondu apgūšanas pilnveidošana izglītības jomā Latvijā Maģistra darba apjoms: maģistra darbs sastāvs no ievada, teorētiskās daļas, analītiskā daļas un praktiskās daļas, secinājumiem un priekšlikumiem. Darba izstrādē izmantoti 49 literatūras avoti, ievietoti 32 attēli un 7 tabulas. Darba apjoms ir 85 lappuses. Maģistra darba izstrādē izmantotie materiāli: statistikas dati, zinātniskās publikācijas, normatīvie akti, kas saistīti ar Eiropas Savienības struktūrfondu apguvi un uzraudzību, Izglītības un zinātnes ministrijas, Valsts izglītības attīstības aģentūras un Iepirkumu uzraudzības biroja publicētie un nepublicētie materiāli, kā arī Eiropas Savienības fondu vadošās iestādes publicētā informācija par darbā analizējamo problēmu. Maģistra darbā izmantotās pētījumu metodes: literatūras un pieejamās informācijas analīze, salīdzināšanas, statistiskās analīzes un ekonomiskās analīzes metodes, indukcijas metode, kā arī empīriskās pētniecības metodes - teksta satura analīze, dažādu dokumentu analīze. Maģistra darba galvenie rezultāti: ir konstatētas būtiskākās problēmas, kas saistītas ar Eiropas Savienības struktūrfondu apgūšanu izglītības jomā Latvijā un ir apstiprināta sākotnēji izvirzītā pētījuma hipotēze, pierādot, ka būtiskākās problēmas ir saistītas ar pārkāpumiem iepirkuma procedūrās. Ir izvirzīti priekšlikumi, kas uzlabotu projektu ietvaros rīkoto iepirkuma procedūru kvalitāti, tādējādi uzlabojot Eiropas Savienības struktūrfondu apguvi un līdz ar to samazinot finanšu korekciju piemērošanas nepieciešamību, kas spētu uzlabot izglītības jomas budžeta situāciju. Tika arī aprēķināts, ka šo ieteikumu radītās izmaksas ir ievērojami mazākas, nekā esošo problēmu radītie zaudējumi izglītības jomas budžetā.
Atslēgas vārdi Eiropas Savienība, struktūrfondi, izglītības joma, finanšu korekcijas, iepirkuma procedūras
Atslēgas vārdi angļu valodā European Union, Structural Funds, education field, financial corrections, procurement procedures
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 20.12.2013 10:19:42