Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums Uzņēmējdarbības vides attīstība Mārupes novadā
Nosaukums angļu valodā Development of business environment in Mārupe municipality
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Mg.oec., lektors U.Kamols
Recenzents Mg.oec., lektors N.Balabka
Anotācija Maģistra darba Uzņēmējdarbības vides attīstība Mārupes novadā autore ir Aiga Maļina, zinātniskais vadītājs Mg. oec., Dipl. oec. lektors Uldis Kamols. Maģistra darbs sastāv no ievada, trim daļām, secinājumiem un priekšlikumiem, bibliogrāfiskā saraksta un pielikumiem. Maģistra darba pirmajā daļā tiek raksturots uzņēmējdarbības definējums, uzņēmējdarbības vide, uzņēmējdarbības un pašvaldību ietekmes atgriezeniskā saite, aglomerācijas jēdziens un iemesli uzņēmumu koncentrācijai piepilsētu teritorijās. Darba otrajā daļā tiek veikta Mārupes novada uzņēmējdarbības vides analīze. Autore analizē un novērtē nozīmīgākos uzņēmējdarbības vidi ietekmējošos faktorus novada ģeogrāfisko novietojumu, darījumu un ražošanas teritoriju telpisko struktūru, cilvēkresursus, inženiertehniskās infrastruktūras pieejamību, ekonomiskās aktivitātes un pārvalsēs resursus. Analīzes rezultātā, autore nosaka Mārupes novada uzņēmējdarbības vides priekšrocības un trūkumus, kuri var kavēt uzņēmējdarbības vides turpmāku attīstību. Darba trešajā daļā tiek apkopoti un analizēti Mārupes novada uzņēmēju aptaujas rezultāti un izstrādāts priekšlikums darba gaitā konstatētās galvenās problēmas risināšanai. No otrās daļas un aptaujas analīzes rezultātiem tiek konstatēta uzņēmējdarbības vides attīstības galvenā problēma, kas ir sliktā ceļu infrastruktūras kvalitāte. Autore izstrādā sociālekonomiski izdevīgu ceļa rekonstrukcijas projektu, kura ieviešana uzlabotu Mārupes novada uzņēmējdarbības vides kvalitāti un turpmāku attīstību. Maģistra darba izstrādāšanai izmantoti 43 literatūras avoti. Maģistra darbs izstrādāts latviešu valodā, un tā kopējais apjoms ir 107 lapas. Darba sastāvā ietilpst 48 attēli, 24 tabulas, 3 formulas un 7 pielikumi.
Atslēgas vārdi Uzņēmējdarbība, Mārupes novads
Atslēgas vārdi angļu valodā Business, Mārupe municipality
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 19.12.2013 14:20:18