Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Jauno uzņēmumu veiksmes faktori Latvijā salīdzinājumā ar citām valstīm"
Nosaukums angļu valodā "Success Factors of Start-up Companies in Latvia as Compared to other Countries"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs prof.,Dr.oec. E.Gaile-Sarkane
Recenzents doc.,Dr.oec. J.Caune
Anotācija Latvijā jautājums par jaunu uzņēmumu veidošanas un attīstības veicināšanu aktualizējās 2008. un 2009. gadā, kad IKP kritās un bezdarba līmenis valstī būtiski pieauga pat līdz 16,6% 2010. gada beigās. Jaunu uzņēmumu veidošana tiek uzskatīta par vienu no svarīgākajiem jaunu darba vietu rašanās avotiem un ir aplēsts, ka ASV jaunie uzņēmumi rada pusi no visām jaunajām darba vietām. Tādēļ Latvijā īpaši svarīgi ir veicināt jauno uzņēmumu veidošanos un attīstību. Jaunu uzņēmumu veidošanās un izaugsmes posmi ir plaši pētīti zinātnē citviet pasaulē, taču pētījumi par jauniem uzņēmumiem Latvijā ir ierobežotā apjomā. Arī citi autori atzīst, ka ļoti maz ir zināms par uzņēmumu veidošanas centieniem Latvijā. Šajā pētījumā tiek pētīta jaunu uzņēmumu attīstības fāze un noteikti faktori, kas pozitīvi ietekmē jaunu uzņēmumu attīstību, kas turpmāk tiks apzīmēti kā veiksmes faktori, Latvijā, un šie rezultāti salīdzināti ar esošu pētījumu rezultātiem par citām valstīm. Balstoties uz starptautisko pētījumu apskatu par jauniem uzņēmumiem citās valstīs, tiek izvirzīta hipotēze, ka arī Latvijas jaunajiem uzņēmumiem veiksmīgu attīstību visbūtiskāk nodrošina vadītāju pieredze, kā arī biznesa plānošanas esamība. Pētījuma objekts ir jauni uzņēmumi Latvijā. Pētījuma priekšmets ir jauno uzņēmumu attīstības veiksmes faktori. Pētījuma mērķis ir noteikt faktorus, kas veicina jaunu uzņēmumu veiksmīgu attīstību Latvijā un identificēt atšķirības ar citām valstīm. Lai sasniegtu uzstādīto mērķi, pētījums aptver šādus uzdevumus: (1) publiski pieejamas informācijas analīze par jauniem uzņēmumiem Latvijā un citās valstīs; (2) teorētiskais apskats par jauniem uzņēmumiem; (3) literatūras un esošo pētījumu analīze par dažādu faktoru ietekmi uz jauno uzņēmumu attīstību; (4) metodoloģijas pētījuma veikšanai noteikšana; (5) ar aptaujas un interviju veidā iegūto datu analīzi noteikt, kuri faktori ietekmē jaunu uzņēmumu attīstības veiksmi Latvijā, un salīdzināt šos rezultātus ar starptautisko pētījumu secinājumiem par citām valstīm. Maģistra darbā sniegtas šādas novitātes: balstoties uz starptautisko pētījumu secinājumos aptvertiem dažādiem faktoriem, noteiktas jauno uzņēmumu veiksmes faktoru grupas: (1) jaunā uzņēmuma vadītāja portrets, (2) biznesa plānošana un (3) tādi citi faktori kā finansējuma pieejamība, ieguldīto pūļu apmērs un citi. Piemērojot šo pieeju Latvijas jaunajiem uzņēmumiem un balstoties uz citu pētījumu secinājumiem, ir noteikta nozīmīgāko Latvijas jauno uzņēmumu veiksmes faktoru klasifikācija, kas ietver jauno uzņēmumu vadītāja pieredzi un biznesa plānošanu. Pētījuma analītiskajā daļā tiek apkopota publiski pieejamā informācija par jaunu uzņēmumu dibināšanu un attīstību Latvijā un citās valstīs. Šajā daļā sniegts apraksts par atbalsta mehānismiem jauniem uzņēmumiem Latvijā. Daļu noslēdz apraksts par jauna uzņēmuma jēdzienu un apskata šī pētījuma objektu, jaunu uzņēmumu, uzņēmuma dzīves cikla kontekstā. Pētījuma teorētiskajā daļā tiek veikta analīze par jaunu uzņēmumu raksturīgākajām pazīmēm un tiek veikta analīze par starptautiskos pētījumos identificētajiem faktoriem, kas ietekmē jauno uzņēmumu attīstību. Šajā daļā tiek arī izklāstīta informācija par tiem pētījumiem par jauniem uzņēmumiem, kas ir veikti Latvijā. Pētījuma zinātniski praktiskajā daļā atspoguļoti pētījuma rezultāti, to analīze un interpretācija. Šajā pētījumā secināts, ka Latvijā tāpat kā citās valstīs, kā atspoguļots starptautiskos pētījumos, jauna uzņēmuma vadītājs tiek vērtēts kā viens no izšķirošākajiem faktoriem, kas nosaka jauna uzņēmuma tālākās attīstības veiksmi. Pētījuma rezultāti liecina, ka jauniem uzņēmumiem, kuru vadītājam ir ilgāka pieredze un ir iepriekšēja pieredze uzņēmumu vadībā, ir plānota veiksmīgāka tālāka attīstība. Darbs ir izstrādāts latviešu valodā. Darba kopējais apjoms ir 80 lappuses, tai skaitā 4 tabulas, 23 attēli, 42 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi Jaunu uzņēmumu veiksmes faktori Latvijā
Atslēgas vārdi angļu valodā Success factors of new companies start-up start-ups in Latvia
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 04.06.2013 18:27:44