Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbības finanses
Nosaukums "Reitinga modeļa izstrāde Latvijas komercbanku tirgum"
Nosaukums angļu valodā "Development of Rating Model for Latvian Commercial Banks"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.oec.,doc. J.Titko
Recenzents Dr.oec.,doc. N.Koleda
Anotācija Mūsdienās uzņēmumu darbība praktiski ir neiespējama bez sadarbības ar komercbankām. Uzņēmuma darbības nepārtrauktība un attīstība ir cieši saistīta ar komercbanku darbību, tāpēc banka ir viens no svarīgākajiem uzņēmuma sadarbības partneriem. Sākot ar 1988. gadu, kuru var uzskatīt par mūsdienu Latvijas banku sektora dibināšanas gadu, tas ir pieredzējis jau trīs krīzes, kuru rezultātā ir cietuši vairāki Latvijas uzņēmumi. Šobrīd Latvijā nav izstrādāti instrumenti, kas uzņēmējiem ļautu savstarpēji salīdzināt komercbankas. Uzņēmējiem patstāvīgi jānovērtē un jāsalīdzina komercbankas. Šis izvērtēšanas process ir sarežģīts un laikietilpīgs, jo uzņēmējam jāapkopo informācija par 20 tirgū darbojošām komercbankām un 9 ārvalstu banku filiālēm. Tāpat arī jāveic faktoru būtiskuma analīze, kas ir sarežģīts process un bieži vien uzņēmējiem trūkst nepieciešamo iemaņu, lai šo izvērtējumu varētu veikt. Tāpēc uzņēmēja lēmums par to, kuras bankas pakalpojumus izvēlēties, visbiežāk ir intuitīvs. Pasaulē komercbanku novērtēšanai tiek izmantoti gan dažādi finanšu rādītāji, gan reitinga sistēmas. Reitinga sistēma sastāv no dažādu faktoru un tos raksturojošo rādītāju kombinācijas. Reitinga sistēmas uzskatāmas par precīzāku komercbanku darbības novērtēšanas instrumentu, jo ļauj komercbanku novērtēt pēc vairākiem faktoriem. Autore, izpētot pieejamo informāciju par pasaulē izmantotajām reitinga sistēmām, secināja, ka pastāv būtiski šķēršļi to izmantošanai Latvijas komercbanku novērtēšanā, lai izvēlētos labāko pakalpojumu sniedzēju no uzņēmuma viedokļa. Informāciju par Latvijas komercbankām ir iespējams iegūt no Finanšu un kapitāla tirgus komisijas un Latvijas Komercbanku asociācijas, kas regulāri atspoguļo salīdzinošu informāciju par visām Latvijas komercbankām, Starptautisko reitinga aģentūru reitingiem un dažādiem pētījumiem. Tomēr pieejamajai informācijai un pētījumiem piemīt būtiski trūkumi, kas neļauj to izmantot komercbanku novērtēšanai uzņēmumiem. Tāpēc ir nepieciešams izstrādāt komercbanku novērtēšanas reitingu, kas ļautu uzņēmējiem savstarpēji salīdzināt Latvijas komercbankas. Maģistra darba objekts ir Latvijas komercbankas. Maģistra darba pētījuma priekšmets ir Latvijas komercbanku novērtēšana un salīdzināšana. Maģistra darba mērķis ir izpētīt Latvijas un ārvalstu pieredzi komercbanku novērtēšanā un izstrādāt Latvijas komercbanku tirgum piemērotu reitinga modeli, kas ļautu uzņēmējiem savstarpēji salīdzināt Latvijas komercbankas Maģistra darba izstrādē tika izmantotas vispārpieņemtās ekonomikas zinātnes pētījumu kvantitatīvās un kvalitatīvās metodes - zinātniskās literatūras analīze, aptauja, ekspertu novērtējuma metode, relatīvo un vidējo rādītāju analīze, grafiskā analīze. Pētījuma periods - praktiskā pētījuma daļa veikta par laika posmu no 2008.-2012. gadam, bet teorētiskā daļa aptver laika periodu kopš pagājušā gadsimta sākuma. Maģistra darba 1. daļā tiek raksturota reitinga būtība, pamatota reitinga izstrādes nepieciešamība, komercbanku loma uzņēmējdarbībā, sniegta informācija par Latvijas komercbanku sektora vēsturisko attīstību, kā arī raksturoti informācijas avoti un to saturs, kuros ir pieejama informācija par Latvijas komercbankām. Maģistra darba 2. daļā tiek veikta pasaulē izmantoto reitinga metodiku analīze, apkopoti un sagrupēti komercbanku novērtēšanai izmantoti finansiālie faktori un tos raksturojošie rādītāji, apkopota informācija par kvalitatīvo faktoru nozīmi komercbanku darbībā, pamatojoties uz veikto izpēti un ekspertu aptauju, izstrādāti 4 reitinga modeļi Latvijas komercbanku novērtēšanai. Maģistra darba 3. daļā tiek veikta izstrādāto modeļu aprobēšana Latvijas komercbanku tirgū, izmantojot komercbanku finansiālos datus un autores veiktu pētījumu par kvalitatīvajiem faktoriem. Maģistra darba apjoms ir 90 lapas puses. Tas satur 12 attēlus, 45 tabulas. Darbā izmantoti 79 literatūras un citi informācijas avoti.
Atslēgas vārdi Komercbankas, komercbanku novērtēšana, reitinga modeļi
Atslēgas vārdi angļu valodā Commercial banks, evaluation of commercial banks, rating models
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 02.06.2013 22:32:05