Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Klientu apmierinātības līmeņa paaugstināšanas projekts bankai
Nosaukums angļu valodā Project for improving the level of customer satisfation in a bank
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.oec., doc. R.Greitāne
Recenzents Mg.oec., lekt. M.Strādere
Anotācija Diplomprojekta temats: Klientu apmierinātības līmeņa paaugstināšanas projekts bankai. Diplomprojekta mērķis ir izstrādāt efektīvus un pamatotus priekšlikumus klientu apmierinātības līmeņa paaugstināšanai bankai. Diplomprojekts sastāv no analītiskās, aprēķinu, tehnoloģiskās, darba un dabas aizsardzības un grafiskās daļas. Darba apjoms ir 66 lapas. Izstrādātā darba projekta daļā ir 29 attēli, 19 tabulas, 1 formula un 47 literatūras avoti. Analītiskajā daļā tiek aprakstīta AS SEB bankas izveidošanas vēsture, organizatoriskā struktūra, piedāvāto pakalpojumu klāsts, tiek analizētas uzņēmuma stiprās un vājās puses, tā iespējas un draudi. Tiek arī veikta AS SEB bankas bilances horizontālā un vertikālā analīze 2011.-2012. gadam, kā arī analizēti lielākie konkurenti un banku tirgus Latvijā, kā arī apkopoti autores veiktās aptaujas iegūtie rezultāti, izvirzītas trīs galvenās ar banku klientu apmierinātību saistītās problēmas. Projekta aprēķinu daļā tiek aplūkoti visi iespējamie izvirzīto problēmu risinājumi, tiek izvirzīti priekšlikumi un tiek aprēķinātas šo priekšlikumu realizēšanas izmaksas un ekonomiskais iegūstamais labums, kas tiktu gūts no priekšlikumu ieviešanas. Tehnoloģiskajā daļā autore izveido elektroniska klientu lietu arhīva modeli izmantojot programmu Microsoft Access. Darba un dabas aizsardzības daļā tiek apskatīti visas pašreizējās ar darba drošību saistītās nepilnības un tiek izvirzīti priekšlikumi filiāļu darbinieku darba vietas pilnveidošanai, kā arī tiek aprēķinātas izvirzīto priekšlikumu realizēšanas izmaksas. Grafiskajā daļā ir apkopoti diplomprojektā iekļautie autores izstrādātie vizuālie materiāli.
Atslēgas vārdi klientu apmierinātība; banka; pakalpojumi
Atslēgas vārdi angļu valodā customer satisfaction; bank; services
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 01.06.2013 23:44:33