Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija
Nosaukums Lietus ūdens novadīšanas un attīrīšanas sistēma lidostās
Nosaukums angļu valodā Rain water drainage and treatment system in airports
Struktūrvienība 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts
Darba vadītājs Romāns Neilands
Recenzents Gints Jaudzems
Anotācija Konkrētā darba problēmas būtību atspoguļo mūsdienu urbanizētās un apbūvētās pilsētvides lietus ūdeņu atvades sistēmu nozīme funkcionalitātes un efektivitātes nodrošināšanā. Pieaugot segto laukumu un apbūvēto teritoriju īpatsvaram tā mazinoties iespējai klimatiskajiem nokrišņiem uzsūkties dabiskajā gruntī, attīstoties projektēšanas metodēm, lietus ūdens atvades sistēmas un to risinājumi kļūst sarežģītāki, saskaņā ar funkcionalitātes un efektivitātes nodrošināšanas mērķiem. Skaidra un rūpīga atvades sistēmu plānošana ir priekšnosacījums sabiedriski nozīmīgu objektu, t.s. lidostas, pilnvērtīgai, atbilstošai, saimnieciski efektīvai darbībai. Atbilstoši problēmas būtībai darbs orientēts uz izvirzīto darba mērķi: izstrādāt lietus ūdens novadīšanas un attīrīšanas sistēmu lidostai. Atbilstoši darba mērķim un konstruktīvai darba izpētei ir izvirzīti trīs darba uzdevumi: 1. Veikt pieejamās literatūras izpēti un apzināt lietus ūdens novadīšanas un attīrīšanas teorētiskās nostādnes, apskatot to vēsturisko attīstību un aprēķinu metodikas vēsturisko attīstību; 2. Apzināt pielietojamās lietus ūdens pieteču aprēķinu metodikas, veikt to savstarpējo salīdzināšanu, sniedzot ieteikumus racionālākās aprēķinu metodes izmantošanai; 3. Izstrādāt projektu Lidostas Rīga 2.perona rekonstrukcija, plānojot un projektējot lietus ūdens novadīšanas un attīrīšanas sistēmu, veicot sistēmas elementu caurlaides spējas noteikšanu un elementu dimensionēšanu. Rezultātā tiek secināts, ka, veicot aprēķinus ar dažādām metodēm, iegūtie dati ir līdzvērtīgi. Neliela vidējā rādītāja novirze iegūtā, izmantojot Latvijas būvnormatīva LBN 223-99 metodiku, kas nosaka iespēju mazināt applūšanas riskus. R.Ziemeļnieka piedāvātā A.Zīverta uzlabotā aprēķinu metodika norāda uz maksimālā lietus ūdeņu caurplūduma daudzkārtīgu pieaugumu, projektējot objektu ar zemu varbūtības koeficientu, piemērotie risinājumi būtu uzskatāmi par dārgiem un neracionāliem. Varbūtības koeficienta pielietošana lietus ūdeņu caurplūdumu aprēķināšanā ir nepieciešama, racionālā tā izmantošana iespējama, precizējot varbūtības koeficientu, pamatojoties uz konkrētiem mērījumiem un iegūto aprēķinu rezultātu analīzi.
Atslēgas vārdi ūdens novadsistēma, aprēķināšanas metodes, projekts, lidosta Rīga
Atslēgas vārdi angļu valodā rainwater drainage system, calculation methods, project, Riga International Airport
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 31.05.2013 17:03:08