Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Visaptverošā kvalitātes vadība
Nosaukums "Darba drošības un arodveselības sistēmas pilnveide Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā"
Nosaukums angļu valodā "Improvement of the Occupational Health and Safety Management System for the State Emergency Medical Service"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.sc.ing., docente Iveta Mežinska
Recenzents M.sc.ing., pr.docents Guntis Tribis
Anotācija Daugule I. Darba drošības un arodveselības sistēmas pilnveide Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā: Maģistra darbs / I.Daugule, I.Mežinska. Rīga: RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, maģistra profesionālo studiju programma Visaptverošā kvalitātes vadība, 2013. 92 lpp. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 88 lpp., tajā iekļauti 14 attēli un 12 tabulas. Bibliogrāfiskajā sarakstā ietverti 33 avoti latviešu, 31 angļu valodā. Darbam nav pielikumu. Darba mērķis ir identificēt Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) darba drošības un arodveselības (DDAV) sistēmas pilnveides iespējas un izstrādāt priekšlikumus uz indivīdu orientētas, integrētas darba drošības un arodveselības vadības sistēmas izveidei. Darba pirmajā daļā ir veikts pārskats DDAV pamatelementiem, darba vides risku un apmācību vadības iespējām un apzinātas aktuālās rekomendācijas darba drošības un arodveselības vadības sistēmas pilnveides jomā. Darba otrajā daļā ir novērtēta un raksturota NMP dienesta darba drošības un arodveselības sistēmas darbība un noteikti nepieciešamie pilnveides pasākumi, kā arī apzināts kritēriju kopums, kuru var izmantot NMP dienesta darba drošības un arodveselības sistēmas pilnveidei. Darba trešajā daļā noteikti NMP dienesta darba drošības un arodveselības sistēmai nepieciešamie pilnveides pasākumi, izstrādāti pilnveides plāna varianti un veikts to izvērtējums, sniegti ieteikumi pilnveides realizācijai. Darba rezultātā secināts, ka katrs nelaimes gadījums darbā būtiski ietekmē laiku, kas nepieciešams pamatdarbības pakalpojumam, un tā radītās sekas ir saistītas ar papildus izdevumiem. DDAV sistēmu nepieciešams orientēt uz darbinieku, nodrošinot nepieciešamos preventīvos pasākumus, apmācības un instruktāžas. Nepieciešams pilnveidot efektīvu droša darba paņēmienu apgūšanu, nelaimes gadījumu darbā un arodslimību skaita mazināšanu, lai esošie darbinieki pēc iespējas ilgāk varētu sniegt ieguldījumu NMPD attīstībā, tādējādi mazinot personāla mainības izmaksas. Priekšlikumos ietverta rekomendācija NMPD DDAV vadības sistēmu veidot saskaņā ar LVS OHSAS 18001:2007 prasībām, darba vides risku vadības pasākumiem papildus izmantojot ISO 31000:2009, kā arī uzsvērta nepieciešamība veidot drošas rīcības kultūru, nodrošinot darbiniekam pilnu izpratni par nepieciešamajiem pasākumiem un to nozīmi personiskās veselības saglabāšanā, pielietojot apmācību vadību ievērojot LVS ISO 10015:2002 nosacījumus. Vērtējot NMPD vadības sistēmu turpmākas pilnveides iespējas, autore piedāvā NMPD Kvalitātes vadības sistēmas vietā veidot integrētu vadības sistēmu, ietverot visas NMPD vadības sistēmas.
Atslēgas vārdi integrēta darba drošības un arodveselības vadības sistēma, darba vides risku vadība, apmācības
Atslēgas vārdi angļu valodā integrated occupational health and safety management system, occupational risk management, training
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 30.05.2013 17:10:21