Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbības finanses
Nosaukums "Kredītportfeļa kvalitātes pārvaldība Latvijas banku sektorā"
Nosaukums angļu valodā "Quality Management of Loan Portfolio in Latvian banking sector"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.oec.,prof. N.Lāce
Recenzents Dr.oec. A.Čirjevskis
Anotācija Kredītportfeļa kvalitātes pārvaldība ir viens no sarežģītākiem procesiem mūsdienu banku sektorā. Būtiskākā problēma pasaules bankās ir kredītportfeļa kvalitatīvās struktūras pasliktināšanās finanšu krīzes ietekmē, kad atsevišķās pasaules valstīs ienākumus nenesošo kredītu īpatsvars pārsniedza 18% no izsniegto kredītu kopapjomiem, bet INK īpatsvara pieaugums pat 350%! Šī problēma ir īpaši izteikta Latvijā 2008.-2009. gadā INK pieauguma temps Latvijas bankās pārsniedza 500%! Šādi skaitļi liecina par kredītportfeļa kvalitātes neatbilstošo pārvaldības procesu un apliecina pētījuma temata aktualitāti. Balstoties uz izvirzītas problēmas, tika noteikts pētījuma mērķis noteikt būtiskākos kredītportfeļa kvalitāti ietekmējošos faktorus, izstrādāt un aprobēt Latvijas banku kredītportfeļa kvalitātes prognozēšanas modeli; izanalizēt būtiskākos kredītportfeļa kvalitātes pārvaldīšanas instrumentus un metodēs, izvērtēt to izmantošanas ietekmi uz Latvijas banku finanšu radītājiem. Balstoties uz pētījuma mērķa tika noteiktas pētījuma hipotēzes: 1.Latvijas banku kredītportfeļa kvalitāte ir atkarīga tikai no makroekonomisko faktoru izmaiņām; 2.INK apjomi kredītportfelī tieši ietekmē Latvijas banku pelnītspējas radītājus. Veiktā pētījuma zinātnisko novitāti apliecina: 1.izveidota unikālā Latvijas banku kredītportfeļa kvalitāti ietekmējošo faktoru kombinācija, jauns Latvijas banku kredītportfeļa kvalitātes prognozēšanas modelis; 2.izveidotā modeļa ticamība tika apliecināta gan Latvijas banku sektorā kopumā, gan konkrētā bankā, modeļa efektivitāte tika pārbaudīta pirmskrīzes, krīzes un pēckrīzes periodā; 3.noteiktas jaunās likumsakarības starp Latvijas banku pelnītspējas radītajiem un kredītportfeļa kvalitātes līmeni, izveidots jauns Latvijas banku aktīvu pelnītspējas prognozēšanas modelis, kas balstīts uz izdevumiem uzkrājumiem nedrošiem debitoriem. Pētījuma procesā tika veikta plaša zinātniskās un praktiskās literatūras, ka arī saistošo statistikas datu, pārskatu, pētījumu un aptauju rezultātu analīze, kas apliecina veiktā pētījuma teorētisko un zinātnisko vērtību. Izveidoto modeļu ticamība tika pārbaudīta izmantojot Latvijas banku sektoru raksturojošos radītājus, ka arī SEB bankas finanšu informāciju, kas apliecina veiktā pētījuma praktisko vērtību. Pētījuma procesā tikta veikta literatūras kontentanalīze, makroekonomisko un banku darbību raksturojošo radītāju salīdzinošā analīze, aptauju rezultātu analīze. Nepieciešamie aprēķini, datu korelācijas analīze un modelēšana tika veikta MS Excel un SPSS Statistics datorvidē. Analīzes procesā tika izmantoti 2001.-2012. gada statistiskie dati. Pētījuma analītiskās daļas ietvaros tika izvērtētas kreditēšanās tendences un likumsakarības pasaules un Latvijas banku sektorā, tika apliecināta kredītportfeļa kvalitātes pārvaldīšana problēma. Pētījuma teorētiskās daļas ietvaros tika noteikti būtiskākie kredītportfeļa kvalitāti ietekmējošie faktori pasaules un Latvijas banku sektorā, izveidots Latvijas banku kredītportfeļa kvalitātes prognozēšanas modelis. Tika noteiktas būtiskākās kredītportfeļa kvalitātes pārvaldīšanas metodes un instrumenti, novērtēta to ietekme uz banku finanšu radītājiem. Pētījuma zinātniski praktiskās daļas ietvaros tika novērtēta izveidota Latvijas banku kredītportfeļa kvalitātes prognozēšanas modeļa izmantošanas efektivitāte SEB bankā. Tika noteikta kredītportfeļa kvalitātes pārvaldīšanas metožu un instrumentu izmantošanas aktualitāte Latvijas banku sektorā. Tika novērtēta kredītportfeļa kvalitātes līmeņa un tā pārvaldīšanas paņēmienu izmantošanas ietekme uz SEB bankas pelnītspēju, izveidots Latvijas banku aktīvu rentabilitātes prognozēšanas modelis pēckrīzes periodā, kas balstīts uz kredītportfeļa kvalitatīvām īpašībām. Maģistra darba apjoms ir 124. lappuses. Materiāla uztveres optimizācijai darbā ir ievietoti 79 attēli un 36 tabulas. Detalizētākā informācija tiek sniegta 19 pielikumos.
Atslēgas vārdi Kredītportfeļa kvalitātes pārvaldība, ienākumus nenesošie kredīti, Latvijas banku sektors
Atslēgas vārdi angļu valodā Quality management of loan portfolio, non-performing loans, Latvian banking sector
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 30.05.2013 09:53:21