Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Visaptverošā kvalitātes vadība
Nosaukums "Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu kontroles pārvaldes darbības procesu pilnveide"
Nosaukums angļu valodā "Improvement of Processes at Tax Control Department of the State Revenue Service"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.oec., asoc.profesore Inga Lapiņa
Recenzents Mg.oec. Guna Eglīte
Anotācija Semjonova J. Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu kontroles pārvaldes darbības procesu pilnveide: Maģistra darbs / J.Semjonova, I.Lapiņa. Rīga: RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra maģistra profesionālo studiju programma Visaptverošā kvalitātes vadība, 2013. 94 lpp. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 85 lpp., tajā iekļauts 21 attēls, 18 tabulas. Bibliogrāfiskajā sarakstā ietverti: 14 avoti latviešu, 17 angļu un 1 krievu valodā. Darbam pievienoti 8 pielikumi. Darba mērķis ir: pilnveidot Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu kontroles pārvaldes darbības procesus, uzlabojot kontroles pasākumu metodiku un kvantitatīvos un kvalitatīvos rādītājus, kā arī personāla apmācību un kvalifikācijas celšanu. Pirmajā darba daļā tika apskatīti kvalitātes vadības principi un procesu pieejas jēdziens, noteikti darbinieku apmācības veidi un izvēlēta piemērotākā kvalitātes analīzes metode. Otrajā darba daļā veikts Nodokļu kontroles pārvaldes novērtējums pēc Vispārējā novērtējuma metodoloģijas (Common Assesment Framework), analizēti pārvaldes darbības procesi un organizatoriskā struktūra. Trešajā darba daļā veikta iegūto novērtējuma rezultātu analīze un izstrādāti priekšlikumi darba procesu rezultativitātes uzlabošanai, kā arī darbinieku apmācības programmas. Nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi: darba izstrādes gaitā tika secināts, ka pārvaldes darbības procesos ir būtiska efektīva laika izmantošana un plānošanas procesa pilnveide. Pārvaldes darbiniekiem nepietiek kvalitatīvi veikto apmācību, jo darbinieku zināšanas ir atšķirīgā līmenī. Pēc Common Assesment Framework metodoloģijas novērtējuma secināts, ka pārvaldes vadības interese un iesaistīšanās struktūrvienības darbībā ir augsta un aptver visas jomas darbinieku vadība, stratēģijas un plāni, resursi un partnerattiecības. Pēc novērtējuma rezultātiem secināts, ka pārvaldei svarīgi strādāt pie cēloņu un seku sakarības resursi, procesi, darbinieki. Darba priekšlikumi ir samazināt atskaišu un informācijas apjomu papīra veidā, veikt analīzi par labākiem prakses gadījumiem un izveidot Labas prakses reģistru, ieviest jaunu darbinieku apmācības programmu.
Atslēgas vārdi darbības procesi, kvalitātes vadības principi, procesu pieeja, procesu rezultativitātes uzlabošana
Atslēgas vārdi angļu valodā business processes, quality management principles, approaches to the concept of process
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 29.05.2013 21:50:31