Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums „Banku sistēmas attīstība un tās ietekme uz valsts ekonomiku”
Nosaukums angļu valodā “Development of the banking system and its impact on the national economy”
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Dr.oec.,asoc.prof. I.Dovladbekova
Recenzents Mg.oec., prakt. Doc. N.Semjonova
Anotācija Maģistra darbs Banku sistēmas attīstība un tās ietekme uz valsts ekonomiku ir izstrādāts maģistra grāda iegūšanai. Maģistra darba pētījuma objekts ir banku sistēmas. Darba priekšmets ir Latvijas komercbanku sektors. Darba mērķis ir analizēt Latvijas komercbanku sistēmas darbības rezultātus un tās attīstības nozīmi valsts ekonomikā, izvirzīt priekšlikumus tās pilnveidošanai. Darba mērķa sasniegšanai veicamie pamatuzdevumi ir: - Noteikt banku sistēmas būtību un attīstības nozīmi tautsaimniecībā; - Definēt komercbanku lomu, kā arī tiesiskas un uzraudzības bāzes nozīmi banku sistēmas stabilitātē; - Analīzēt Latvijas komercbanku sistēmas attīstības vēsturi; - Izpētīt Latvijas komercbanku regulējošo bāzi; - Novērtēt Latvijas komercbanku darbības rezultātus; - Konstatēt Latvijas komercbanku attīstības problēmas un izaugsmes iespējas; - Izstrādāt praktiskus priekšlikumus Latvijas komercbanku sistēmas attītībai un pilnveidošanai; - Izstrādāt secinājumus un izvirzīt priekšlikumus. Maģistra darbs sastāv no ievada, 3 nodaļām, secinājumiem un priekšlikumiem, pielikumiem. Pirmā nodaļa ietver 3 sadaļas, kurās tiek sniegta teoretiskā bāze turpmākai darba analītiskai nodaļai. Tiek atklāta banku sistēmas galveno dalībnieku loma valsts ekonomikā, īpaša uzmanība tiek veltīta komercbanku funkciju un risku noteikšanai, komercbanku tiesiskas un uzraudzības bāzes, kā arī darbības novērtēšanas kritēriju aprakstam. Otrā nodaļā sastāv no 3 sadaļām, kas ir veltītas Latvijas komercbanku sistēmas analīzei. Tiek apskatīti Latvijas komercbanku sistēmas nozīmīgākie vēsturiskie etapi un komercbanku darbības regulējoša bāze, kā arī sniegts Latvijas komercbanku darbības rezultātu vērtējums noteikta laika periodā. Trešajā daļā tiek iekļauti autores priekšlikumi Latvijas komercbanku sektora attīstībai, kas var efektīvi ietekmēs valsts ekonomiku. Tiek izvirzīti trīs priekšlikumi: jaunu klientu piesaistīšana, t.sk. klienti uzticības paagstināšana- banku klientu izglītošana un personāla kvalifikācijas celšana, kā arī īpašu pakalpojumu ieviešana; banku stratēģijas maiņa- apvienošanās un specializācijas iespējas; komercbanku kreditēšanas mērenas attīstības saglabāšana, sadarbības un koordinācijas veicināšana starp valsti un bankām. Darba apjoms ir 97.lpp., darbā ir 13 tabulas un 15 attēli, 2 pielikumi, izmantoti 74 literatūras avoti, tai skaitā 20 svešvalodā
Atslēgas vārdi Banku sistēma, Latvijas komercbanku sistēmas, tās attīstības ietekme uz valsts ekonomiku
Atslēgas vārdi angļu valodā Banking system and its impact on the national econonomy, Latvian banking system
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 28.05.2013 10:14:38