Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Pakalpojumu uzņēmumu konkurētspējas nodrošināšanas modelis"
Nosaukums angļu valodā "Model for ensuring the competitiveness of service companies"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.oec.,prof. I.Voronova
Recenzents Dr.oec.,asoc.prof. L.Vasiļjeva
Anotācija Maģistra darba tēma ir Pakalpojumu uzņēmumu konkurētspējas nodrošināšanas modelis. Darba mērķis ir, balstoties uz uzņēmējdarbības teoriju, praktiskiem pētījumiem un uzņēmuma konkurētspējas faktoru analīzi, izstrādāt jaunu pakalpojuma uzņēmuma konkurētspējas nodrošināšanas modeli, lai pielietotu to praksē. Darbā pētījumu objekts ir informācijas un komunikāciju tehnoloģijas pakalpojumu nozares uzņēmums SIA X. Pētāmais priekšmets ir konkurētspējas nodrošināšanas modelis. Lai sasniegtu darba mērķi tiek izvirzīti sekojoši galvenie uzdevumi: izpētīt Latvijas pakalpojumu nozares attīstības tendences un ietekmējošo faktoru analīzi; novērtēt IKT nozares attīstību un tās problēmas, veikt nozares konkurētspējas analīzi un to rādītāju atlasi; izpētot konkurētspējas jēdzienu un konkurētspējas novērtēšanas metodes, izstrādāt uzņēmumu konkurētspējas nodrošināšanas modeli; izpētīt SIA X darbību un noteikt galvenos konkurentus, kā arī veikt uzņēmuma konkurētspējas analīzi un noteikt uzņēmuma turpmākās attīstības stratēģijas balstoties uz uzņēmuma stiprajām pusēm un iespējām; balstoties uz veikto uzņēmuma X konkurētspējas izpēti, secināt par konkurētspējas nodrošināšanas modeļa ieviešanas iespējamiem rezultātiem un sniegt risinājumus tā konkurētspējas paaugstināšanas iespējām. Maģistra darbs sastāv no ievada, trīs nodaļām, secinājumiem un priekšlikumiem, izmantotās literatūras un avotu saraksta, kā arī no pielikumiem. Pirmajā daļā tiek izpētīta Latvijas pakalpojumu nozares attīstība kopumā un atsevišķi šīs nozares apakšnozares IKT nozares tirgus attīstība gan Latvijas, gan Eiropas tirgū. Tiek analizētas IKT nozares attīstības tendences un notiek arī konkurētspējas novērtēšana un rādītāju atlase, kas palīdzēs labāk izprast valstī notiekošo situāciju. Otrajā daļā tiek raksturoti jēdzienu konkurence un konkurētspēja teorētiskie aspekti, to savstarpējās saistības un attīstības stadijas. Darbā tiek atlasīti konkurētspējas ietekmējošie faktori un aprakstīti konkurētspējas novērtēšanas metodes. Daļas beigās tiek izstrādāts konkurētspējas nodrošināšanas modelis, tā struktūra un veidojošie elementi. Trešajā daļā ir izpētīta uzņēmuma SIA X darbība un noteikti galvenie uzņēmuma konkurenti. Balstoties uz SVID metodikas pamatiem, autore ir analizējusi uzņēmuma konkurētspējas ietekmējošos faktorus atbilstoši IKT uzņēmuma attīstības vajadzībām. Balstoties uz visām veiktiem pētījumiem, šajā daļā autore sastādīs uzņēmuma darbības plānu un ieviesis izveidoto konkurētspējas nodrošināšanas modeli, izceļot uzņēmuma konkurētspējas priekšrocības. Darba apjoms ir 103 lpp., bez pielikumiem. Tas satur 22 attēlus, 30 tabulas un 8 pielikumus. Darbā tiek izmantoti 47 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi Konkurence, konkurētspēja, konkurētspējas faktori, hierarhijas analīzes metode, nodrošināšanas model
Atslēgas vārdi angļu valodā Competition, competitiveness, factors of competitiveness, the hierarchy method of analysis, model of
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 27.05.2013 10:52:40