Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Inovācijas un uzņēmējdarbība
Nosaukums "SIA Moller Auto Lidosta klientu apkalpošanas sistēmas pilnveide"
Nosaukums angļu valodā "Improvement of Customer Maintenance System at Moller Auto Lidosta Ltd"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.oec.,prof. E.Gaile-Sarkane
Recenzents MBA, D.Lapiņš
Anotācija Valdovskis A. SIA MOLLER AUTO LIDOSTA klientu apkalpošanas sistēmas pilnveide: Maģistra darbs / A.Valdovskis, E.Gaile-Sarkane. Rīga: RTU IEVF Starptautisko programmu nodaļa, maģistra profesionālo studiju programma Inovācijas un uzņēmējdarbība, 2013. 99 lpp. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 99 lpp., tajā iekļauti 16 attēli un 19 tabulas. Bibliogrāfiskajā sarakstā ietverti: 8 avoti latviešu un 18 angļu valodā. Darbam pievienoti 9 pielikumi. Darba mērķis ir izstrādāt priekšlikumu kopumu klientu apkalpošanas sistēmas pilnveidei SIA Moller Auto Lidosta, līdz 2014.gada beigām panākot 90% aizpildītu klientu datu banku sistēmā. Maģistra darbs sastāv no trīs daļām. Darba teorētiskajā daļā tiks apskatīta literatūra par informācijas tehnoloģiju uztveri un adaptāciju, iekļaujot sekojošus modeļus: tehnoloģiju uztveres modelis, vienotais tehnoloģiju uztveres modelis, informācijas meklēšanas un lietošanas teorētiskie aspekti. Teorētiskajā daļā tiks apskatīta arī klientu apkalpošanas sistēmas nozīme CRM jēdziens un tā lietošanas pamatojums, priekšnoteikumi veiksmīgas sistēmas ieviešanai -, kā arī klients kā uzņēmuma informācijas sistēmas datu avots. Analītiskajā daļā tiek analizēta SIA Moller Auto Lidosta darbība un attīstības dinamika; izvērtēta esošās datu sistēmas efektivitāte un noteiktas uzņēmuma vajadzības klientu apkalpošanas datu bāzes pilnveidei. Praktiskajā daļā tiek izstrādāti kvalitatīvas klientu apkalpošanas standarti un sniegtas rekomendācijas esošās CRM sistēmas pilnveidei SIA Moller Auto Lidosta. Lai nodrošinātu kvalitatīvu klientu apkalpošanu, autors iesaka turpināt darbu ar uzņēmuma rīcībā esošo klientu apkalpošanas (M-NET) sistēmu, to pilnveidojot, nevis iegādāties jaunu sistēmu. SIA Moller Auto Lidosta klientu apkalpošanas sistēmas pilnveidei ir jāveic sekojoši uzlabojumi: a. M-NET integrācija Microsoft Windows vidē. b. Pilna visu M-NET lietotāju apmācība sistēmas lietošanā. c. Sistēmas administratora ieviešana katrā Baltijas valstī atsevišķi. Lai klienta dati tiktu pilnvērtīgi ievākti un uzglabāti, pārdevēja ikdienas darbā ir nepieciešams ieviest autora izstrādātos pārdošanas procesa soļus. Kvalitatīva pārdošanas procesa nodrošināšanai ir nepieciešams lietot autora izstrādātos pārdevēja instrumentus klienta karte, automašīnas nodošanas klientam karte, pārdevēja dienas atskaite.
Atslēgas vārdi maģistra darbs, klientu apkalpošanas sistēma, CRM, informācijas tehnoloģiju uztvere
Atslēgas vārdi angļu valodā master thesis, customer maintenance system, CRM, perception of information technology
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 14.01.2014 12:59:34