Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Nekustamā īpašuma nodokļa analīze un tās ietekme uz Latvijas pašvaldību budžetiem”
Nosaukums angļu valodā “Real Estate Tax Analysis and Tax Impact on Local Budgets in Latvia”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs V.Andrējeva, RTU asoc.prof., Dr.oec.
Recenzents K.Ketners, RTU profesors, Dr.oec.
Anotācija Nodoklis ir obligāts ar likumu noteikts maksājums, kuru veic juridiskas vai fiziskas personas, lai veidotu daļu no valsts budžeta. Nekustamā īpašuma nodoklis ir viens no obligātajiem maksājumiem, kas īpašniekam jāmaksā pašvaldībai, kuras teritorijā atrodas nekustamais īpašums. No nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas ir grūti izvairīties, jo nekustamo īpašuma nevar paslēpt vai pārvietot. Diplomdarba tēma ir Nekustamā īpašuma nodokļa analīze un tās ietekme uz Latvijas pašvaldību budžetiem . Darba mērķis ir analizēt nekustamā īpašuma nodokli un tā ietekmi uz Latvijas pašvaldību budžetiem, izpētīt nodokļa ieņēmumus valsts un pašvaldību budžetos. Pētījuma objekts ir nekustamā īpašuma nodoklis. Priekšmets ir nekustamā īpašuma nodokļa ietekme uz pašvaldību un valsts kopējo budžetu. Lai sasniegtu diplomdarba mērķi, ir izvirzīti šādi uzdevumi: 1)iepazīties ar likumu Par nekustamā īpašuma nodokli; 2)iepazīties ar Ministru kabineta saistošajiem noteikumiem par nekustamā īpašuma nodokli; 3)izpētīt informāciju par nekustamā īpašuma nodokļa būtību un vēsturi; 4)iegūt informāciju par jaunākajām izmaiņām nekustamā īpašuma nodokļa likumā; 5)izpētīt nekustamā īpašuma nodokļa ietekmi un nozīmi valsts un pašvaldību budžetos; 6)izveidot aptaujas anketu par nekustamā īpašuma nodokli; 7)apkopot aptaujas anketas iegūtos rezultātus; 8)izdarīt secinājumus par darba laikā iegūto informāciju. Pētījumā tika izmantotas tādas metodes kā literatūras analīze, datu salīdzināšanas un analīzes metode, grafiskā metode un anketēšanas metode. Diplomdarba teorētiskā vērtība ir apkopotā informācija, izveidotās diagrammas un tabulas. Kā arī izdarītie secinājumi un izvirzītie priekšlikumi, kurus var izmantot tālākā nekustamā īpašuma nodokļa izpētē. Darbs sastāv no 4 daļām, 64 lappusēm. Diplomdarbā iekļautas 5 tabulas, 13 attēli, tai skaitā, 9 diagrammas, 2 pielikumi, atsauces uz 32 literatūras avotiem. Pirmajā diplomdarba nodaļā ir aprakstīts par nekustamā īpašuma nodokļa būtību, funkcijām, kā arī ir vispārīga informācija par nodokļiem un kadastrālo vērtību. Otrajā nodaļā tiek apskatīta nekustamā īpašuma nodokļa administrēšana, likmes un nodokļa iekasēšanas kārtība. Trešajā nodaļā ir aprakstīts par nekustamā īpašuma nodokļa ietekmi un pašvaldību budžetiem. Un ceturtajā nodaļa tiek analizēta darba autores izveidotā anketa par nekustamā īpašuma nodokli. Diplomdarba uzrakstīšanai darba autore izmantoja Latvijas likumus, Ministru kabineta noteikumus, Latvijas un ārvalstu elektroniskos resursus un Latvijas autoru grāmatas.
Atslēgas vārdi nodokļi, nodoklis, nekustamā īpašuma nodoklis, NĪN, nekustamais īpašums, kadastrālā vērtība
Atslēgas vārdi angļu valodā Real Estate Tax, Tax, Tax in Latvia
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 09.05.2013 16:35:04