Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Latvijas nedzīvības apdrošināšanas sabiedrības konkurētspējas nodrošināšana"
Nosaukums angļu valodā "Ensuring the Competitiveness of a Latvian Non-life Insurance Company"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Dr.oec.,asoc.prof. I.Voronova
Recenzents Dr.oec.,lekt. I.Andersone
Anotācija Apdrošināšanas tirgū pastāv liela konkurence. Analizējot konkrētu apdrošināšanas akciju sabiedrību ir novērots klientu lojalitātes līmeņa samazinājums, par ko liecina nenoslēgtu darījumu dati. Daudzi klienti aiziet pie konkurentiem pēc apdrošināšanas pakalpojumiem. Tas ir skaidrojams ar to, ka konkurenti sāka piedāvāt līdzīgus apdrošināšanas nosacījumus un par zemāku apdrošināšanas prēmiju (cenu). Tāpēc jāveic nedzīvības apdrošināšanas sabiedrības konkurētspējas nodrošināšana. Šī tēma ir aktuāla, jo bez konkurētspējas nodrošināšanas nevarēs ilgi noturēties tirgū. Konkurētspējas paaugstināšana ir viens no galvenajiem uzņēmuma pastāvēšanas un attīstības mērķiem. Jo augstāka tā ir, jo lielāku tirgus daļu uzņēmumam iespējams iegūt. Taču augsta konkurētspēja ne vienmēr nozīmē arī augstu peļņas līmeni konkrētā laika posmā, jo konkurētspējas paaugstināšanai uzņēmumam ir jāinvestē darbaspēka kvalifikācijas paaugstināšanā, jaunās tehnoloģijās, pētniecībā, jāveido jaunas konkurences priekšrocības. Pētījuma objekts ir nedzīvības apdrošināšanas tirgus. Pētījuma priekšmets ir Latvijas nedzīvības apdrošināšanas sabiedrības konkurētspējas paaugstināšana. Maģistra darba mērķis ir izpētīt Latvijas nedzīvības apdrošināšanas sabiedrību konkurētspēju. Maģistra darbā ir izvirzīta hipotēze, ka Latvijas apdrošināšanas tirgū pastāv sīva konkurence. Mērķa sasniegšanai tiek noteikti šādi darba uzdevumi: A. Izanalizēt nedzīvības apdrošināšanas tirgu, tirgus struktūru, tirgus daļas un pārdošanas rezultātus; B. Novērtēt Latvijas nedzīvības apdrošināšanas sabiedrību darbības rādītājus; C. Apskatīt apdrošināšanas sabiedrību reitingu; D. Noskaidrot konkurences vidi, konkurētspējas novērtējumu un konkurētspējas īpatnības apdrošināšanas tirgū; E. Veikt pētījumu par nedzīvības apdrošināšanas sabiedrības izvēli un analizēt anketaptauju; F. Raksturot vienu apdrošināšanas sabiedrību, veicot pamatrādītāju izpēti un SVID analīzi; G. Aprēķināt konkurētspējas rādītāju apdrošināšanas sabiedrībai; H. Raksturot apdrošināšanas sabiedrības konkurētspējas nodrošināšanu. Maģistra darbs ir izstrādāts trijās nodaļās. Pirmajā nodaļā ir aprakstīts Latvijas nedzīvības apdrošināšanas tirgus un tajā darbojošās apdrošināšanas sabiedrības. Ir izanalizēti pārdošanas rezultāti nedzīvības apdrošināšanas tirgū. Autore apskata sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas un sauszemes transportlīdzekļu apdrošināšanas struktūru un analīzē apdrošināšanas sabiedrību ieņemamās tirgus daļas šajos apdrošināšanas produktos. Ir novērtēti un apkopoti Latvijas nedzīvības apdrošināšanas sabiedrību darbības rādītāji. Autore apskata apdrošināšanas sabiedrību reitingu un analizē individuālus reitingus BTA Insurance Company SE, AAS BALTA un AAS If Latvija. Otrajā maģistra darba nodaļā ir pētīta konkurences vide, konkurētspējas īpatnības apdrošināšanas tirgū, tiešie un netiešie ietekmējošie konkurētspējas faktori. Raksturo apdrošināšanas sabiedrības konkurētspējīgās priekšrocības. Autore apraksta teoriju par konkurētspējas rādītāja noteikšanu ar analītiskās hierarhijas metodi. Turklāt šajā nodaļā ir veikts pētījums anketaptaujas veidā par nedzīvības apdrošināšanas sabiedrības izvēli. Aptauja ir veikta internetā, tajā piedalījās Latvijas Republikas iedzīvotāji. Autore apkopo un analizē pētījuma rezultātus, kā arī izsaka secinājumus. Trešajā nodaļā tiek raksturota BTA Insurance Company SE darbība. Ir izpētīti šādi pamatrādītāji: zaudējumu attiecība, aktīvu rentabilitāte, pamatkapitāla rentabilitāte un apdrošināšanas darbības rentabilitāte. Autore veic SVID analīzi, nosaka apdrošināšanas sabiedrības stiprās puses, vājās puses, kā arī iespējas un draudus. Tiek aprēķināts konkurētspējas rādītājs apdrošināšanas sabiedrībai izmantojot analītiskās hierarhijas metodi. Autore raksturos apdrošināšanas sabiedrības konkurētspējas nodrošināšanu un izteiks priekšlikumus. Maģistra darbs sastāv no 3 nodaļām, 87 lapaspusēm, 28 attēliem, 28 tabulām un 7 formulām.
Atslēgas vārdi Apdrošināšanas sabiedrība, Konkurētspējīgs uzņēmums, nedzīvības apdrošināšanas tirgus, Konkurētspēja
Atslēgas vārdi angļu valodā insurance company, non-life insurance sales, ensuring, competitivenes.
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 08.01.2013 13:38:34