Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums „Komercdarbības finansēšanas avoti, pamatprincipi un problēmas Latvijā”
Nosaukums angļu valodā „Business financing sources, its basic principles and problems in Latvia”
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Mg.oec.,lektors N.Balabka
Recenzents Dr.oec., profesors V.Nešpors
Anotācija ANOTĀCIJA Darba autors: Ilona Loiko Darba tēma: Komercdarbības finansēšanas avoti, pamatprincipi un problēmas Latvijā Darba veids: Maģistra darbs Studiju programma: Ekonomika Darba zinātniskais vadītājs: Normunds Balabka Mg.oec., lektors Darba apjoms: Pētījums sastāv no trim nodaļām un vienpadsmit apakšnodaļām, kas kopumā aizņem 105 lapaspuses. Darbā ir integrētas 28 tabulas, 38 attēli, 25 formulas un trīs pielikumi. Kā informācijas avoti ir izmantoti 37 bibliogrāfiskie un citi informācijas avoti. Atslēgas vārdi: finansēšana, finansēšanas avoti, uzņēmējdarbības vide, finanšu analīze. Pētījuma mērķis: Veikt komercdarbības finansēšanas avotu un to pamatprincipu apzināšanu Latvijā. Pētījuma uzdevumi: 1. Izpētīt komercdarbības finansēšanas būtību. 2. Izpētīt komercdarbības finansēšanas avotus un to pielietošanas iespējās. 3. Izpētīt komercdarbības finanšu analīzes metodes. 4. Veikt uzņēmējdarbības vides un to ietekmējošo faktoru analīzi Latvijā. 5. Veikt AS Valmieras stikla šķiedra finanšu analīzi. 6. Izstrādāt secinājumus un priekšlikumus. Darba saturs: Atbilstoši sākotnēji izvirzītajam pētījuma mērķim un tam pakārtotajiem uzdevumiem pētījumā teorētiskās bāzes radīšanas ietvaros ir finansēšanas avotu apzināšana un analīze. Maģistra darba analītiskā daļā tiek veikti finansēšanu ietekmējošo faktoru analīze un uzņēmējdarbības vides novērtējums Latvijā. Praktiskā daļā tiek veikta uzņēmuma AS Valmieras stikla šķiedra finanšu analīze. Uzņēmumā maksātspējas prognozēšanai tiek izmantots E. Altmana Z modelis. Pētījuma metodes: statistiskā analīze, dokumentu analīze, finanšu analīze. Darba rezultāti: Pētījuma gaitā, īstenojot izpētes darbību atbilstoši sākotnēji izvirzītajam mērķim un tam pakārtotajiem uzdevumiem, izvirzītā hipotēze tika apstiprināta, proti, optimizējot finanšu resursu piesaisti un izmantošanas iespējas komercdarbībā ir iespējams uzlabot uzņēmuma saimnieciskas darbības konkurētspēju. Darba izmantojamība: Pētījuma rezultāti ir izmantojami kā informācijas avots Latvijas uzņēmumiem, kuriem nepieciešams piesaistīt finansējumu, kā arī, kā papildus informācijas materiāls potenciāliem Latvijas uzņēmumu investoriem.
Atslēgas vārdi finansēšana, finansēšanas avoti, uzņēmējdarbības vide, finanšu analīze.
Atslēgas vārdi angļu valodā financing, sources of financing, business environment, financial analysis.
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 03.01.2013 09:49:44