Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums "Dzelzceļa infrastruktūras pārvaldīšanas uzņēmuma aktīvu pārvaldības sistēmas izveidošana"
Nosaukums angļu valodā "Establishment of rail infrastructure management enterprise asset management system"
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Dr. oec., profesors V. Nešpors
Recenzents Mg. oec., lekt. J. Kuškins
Anotācija Maģistra darba autors: Solvita Betlere Maģistra darba zinātniskais vadītājs: Dr. oec., prof. Viktors Nešpors Maģistra darba temats: „Dzelzceļa infrastruktūras pārvaldīšanas uzņēmuma aktīvu pārvaldības sistēmas izveidošana” Maģistra darba apjoms: 89 lappuses, 14 tabulas, 12 attēli, 20 pielikumi. Maģistra darbā izmantotie materiāli: vispārējā un speciālā literatūra, uzņēmuma statistikas dati, periodiskie izdevumi, uzņēmuma nepublicētie materiāli, interneta resursi. Maģistra darba galvenie rezultāti: Izskatītas uzņēmuma VAS „Latvijas dzelzceļš” aktīvu pārvaldības metodes un konstatētas strukturālās, funkcionālās un plānošanas nepilnības, kas negatīvi ietekmē uzņēmējdarbības efektivitāti. Izpētīti starptautiskie standarti aktīvu pārvaldības jomā, aktīvu pārvaldības sistēmas pamatprincipi un metodes. Veikts analītisks pētījums, lai noteiktu uzņēmuma iespējas paaugstināt aktīvu pārvaldības efektivitāti, veicot uzņēmuma iekšējo organizatorisko un funkcionālo pārkārtošanu, daudzlīmeņu plānošanu un lēmumu pieņemšanu. Novērtēta uzņēmuma organizatoriskā struktūra un tai pakārtotā funkcionālā atbildība, definēti uzņēmuma stratēģiskie mērķi un veikta uzņēmuma SVID analīze. Izstrādāta uzņēmuma aktīvu pārvaldības politika un stratēģija, noteikti aktīvu pārvaldības mērķi un izstrādāts aktīvu pārvaldības plāns. Izstrādāts individuāls reģistrs katrai uzņēmuma aktīvu grupai. Izstrādāta aktīvu pārvaldības kontroles struktūra un ar aktīviem saistīto risku vadības struktūra. Izstrādāta optimāla uzņēmuma organizatoriskā struktūra ar nepārprotamu funkciju un pienākumu sadali, kas izslēdz funkciju pārklāšanos un nodrošina efektīvu aktīvu pārvaldību. Maģistra darba bibliogrāfiskais apraksts: Betlere S. Dzelzceļa infrastruktūras pārvaldīšanas uzņēmuma aktīvu pārvaldības sistēmas izveidošana: Maģistra darbs / Zinātn. vadītājs Nešpors V. – Datorsalikums. – Rīga: RTU, 2012. – 89 lpp.
Atslēgas vārdi aktīvu pārvaldības sistēma, aktīvu pārvaldības stratēģija, aktīvu pārvaldības plāns
Atslēgas vārdi angļu valodā asset management system, asset management strategy, asset management plan
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 14.12.2012 13:38:35