Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Visaptverošā kvalitātes vadība
Nosaukums "Pasīvo ēku projektēšanas procesa kvalitātes pilnveide"
Nosaukums angļu valodā "Improvement of Passive House Design Process Quality"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.sc.ing., profesors Jānis Mazais
Recenzents Dipl.ing.,asoc.profesors Jānis Miķelsons
Anotācija Pauliņš R. Pasīvo ēku projektēšanas kvalitātes pilnveide: Bakalaura darbs / R. Pauliņš, J. Mazais Rīga: RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, bakalaura profesionālo studiju programma Visaptverošā kvalitātes vadība, 2012. - 75 lpp. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā un to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 75 lpp., tajā iekļauti 13 attēli un 6 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ir ietverti 26 avoti latviešu, 46 angļu, 3 vācu un 1 zviedru un ungāru valodā . Darbam ir pievienoti 13 pielikumi. Bakalaura darba mērķis ir izstrādāt Latvijas apstākļiem piemērotus priekšlikumus pasīvo ēku projektētāju atbilstības novērtēšanai. Lai iegūtu nepieciešamo informāciju un varētu sasniegt izvirzīto mērķi un uzdevumus, darba gaitā tiks izmantotas pētījuma metodes, salīdzināšanas metodes, analītiskās pētījumu metodes un grafiskās metodes. Darba sastāv no trim daļām: 1. Teorētiskās daļas, kurā ir aprakstīts kvalitātes jēdziens, ēku kvalitātes aspekti, pasīvo ēku koncepcija un tās vēsture, kā arī kritēriji un standarti šīs koncepcijas realizēšanai. 2. Analītiskās daļas, kurā ir analizēta pieejamā informācija par pasīvo ēku ekonomiskajiem aspektiem, projektēšanas procesu un tā veidiem, kā arī pasīvo ēku projektētāju atbilstības novērtēšanu. 3. Praktiskā daļas, kurā ir izstrādāta sertifikācijas shēma pasīvo ēku projektētāju kompetences novērtēšanai, kā arī risinājums ēkas būvniecības procesa izmaksu samazināšanai projektēšanas posmā. Pie darba nozīmīgākajiem secinājumi var minēt galvenās barjeras, kas traucē pasīvo ēku koncepcijas attīstību Latvijā kā informācijas trūkums par pasīvo ēku koncepciju, būvniecības izmaksu apjoms un būvniecības nozares speciālistu nepietiekamās zināšanas. Darba nozīmīgākais priekšlikums ir sertifikācijas shēmas izstrāde eksaminācijas institūcijai Latvijā, kas balstīta uz Pasīvo ēku institūta prasībām.
Atslēgas vārdi pasīvās ēkas, pasīvās mājas, atbilstības novērtēšana, sertifikācijas shēma, kvalitātes vadība
Atslēgas vārdi angļu valodā passive buildings, passive house, certification scheme, conformity assessment
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 11.06.2012 21:38:55