Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums "Ražošanas korpusa Alūksnē tehniskais projekts"
Nosaukums angļu valodā "Engineering design of industrial building in Aluksne"
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs G.Šahmenko
Recenzents I.Gaile
Anotācija Diplomdarbs sastāv no pētnieciskas daļas, kuras tēma ir Eiropas tehniskais regulējums būvizstrādājumu jomā, un no inženerprojekta par tēmu Ražošanas korpusa Alūksnē tehniskais projekts. Neskatoties uz to, ka Latvijā jau kopš 2001.gada ir izveidota Eiropas Savienības Būvizstrādājumu direktīvai atbilstošais regulējums par būvizstrādājumu atbilstības apliecināšanu, joprojām ir vērojams būvizstrādājumu ražotāju, izplātītāju un importētāju zināšanu trūkums par administratīvajiem un tehniskajiem pasākumiem, kas īstenojami būvizstrādājuma atbilstības apliecināšanas nolūkā. Ņemot vērā minēto problēmu, šā diplomdarbā tika izanalizēta Eiropas Savienībā pastāvošā kārtība būvizstrādājumu atbilstības apliecināšanai un būvizstrādājumu laišanai tirgū. Izpildot noteiktus darba uzdevumus, atbilstošā secībā tika izskatīti atsevišķi atbilstības apliecināšanas posmi, proti, atbilstības novērtēšana, kas ietver sevī harmonizētās tehniskās specifikācijas (EN, ETAG), paziņotās institūcijas, atbilstības novērtēšanas ražotāja un paziņotās institūcijas uzdevumus, atbilstības novērtēšanas sistēmas u.c.. Atsevišķi tika izanalizēta atbildības apliecināšana atbilstoši katrai atbilstības novērtēšanas sistēmai. Analītiskās daļas beigās ir apkopota informācija par būvizstrādājumu CE marķēšanas nosacījumiem un paņēmieniem. Pētījama daļā, pamatojoties uz analītiskajā daļā iegūto informāciju, ir sniegtas praktiskās norādes būvizstrādājumu tirdzniecībā iesaistītajām pusēm attiecībā uz būvizstrādājuma atbilstības apliecināšanu un CE marķēšanu, veidojot vienotu un saprotamu atbilstības apliecināšanas darbību kārtību. Darba nobeigumā, ņemot vērā izveidotu atbilstības apliecināšanas metodiku, ir sniegts praktisks piemērs bruģakmens atbilstības apliecināšanai saskaņā ar LVS EN 1338:2004 Betona seguma bloki - Prasības un testēšanas metodes. Inženierprojekta tēmas izvēle ir pamatota ar nepieciešamību mazināt darba vietu trūkumu valstī. Turklāt, ņemot vērā ražošanas sektora ietekmi uz ekonomisko izaugsmi un stabilitāti, kā arī valsts ģeogrāfiskās dislokācijas priekšrocības un dabas resursu pieejamību, ir nepieciešams stimulēt ražošanas attīstību, veidojot drošu ekonomisko pamatu. Inženierprojekta daļā tika projektēta ražošanas ēka Rūpniecības ielā 1, Alūksnē, kas paredzēta betona bruģakmens ražošanai, ar kopējo ražotspēju 1000000 gabali gadā. Ēkas galvenie nesošie elementi ir projektēti no tērauda un dzelzsbetona. Tehniskajā projektā ir raksturota ēkas arhitektūra, teritorijas labiekārtojums, būvei izvirzāmās funkcionālās un drošības prasības, kā arī pasākumi drošības nodrošināšanai gan būvniecības, gan būves ekspluatācijas laikā. Projektā tika veikti kontrolaprēķini un dimensionēšana šādiem elementiem: pamatam, aprēķinot arī pamata sēšanās, kolonnai un kopnei, atsevišķi nosakot kolonnas un kopnes sajūguma mezgla stiprību. Atsevišķi projektā tika veikts variantu salīdzinājums, kas paredzēja noteikt racionālāku gala rāmja risinājumu, par galveno izvirzot ekonomisko kritēriju. Inženierprojektā ir izstrādāta būvdarbu tehnoloģijas daļa, kurā raksturota darbu organizācija un veikti būvdarbu veikšanai nepieciešamie aprēķini, kā arī noteikti darba un vides aizsardzības pasākumi. Ēkas ekonomiskie rādītāji ir apkopoti inženierprojekta beigās esošajās tāmēs. Diplomdarba sējumā ir 189 lapaspuses, 41 attēls un 17 tabulas. Inženierdarba grafiskā daļa ir izstrādāta uz 8 A1 formāta lapām.
Atslēgas vārdi Būvizstrādājumi, atbilstības apliecināšana, CE marķējums, bruģakmens
Atslēgas vārdi angļu valodā Construction products, conformity approval, CE marking, concrete paving block
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 07.06.2012 21:53:31