Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Visaptverošā kvalitātes vadība
Nosaukums "Arodveselības un darba drošības vadības sistēmas izstrāde būvniecības nozares uzņēmumā"
Nosaukums angļu valodā "Development of the Occupational Health and Safety Management System for the Company in Construction Sector"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs M.sc.ing., docents Guntis Tribis
Recenzents Mg.darba aizsardz. Uldis Karlsons
Anotācija ANOTĀCIJA Apse-Circene L. Arodveselības un darba drošības vadības sistēmas izstrāde būvniecības nozares uzņēmumā: Maģistra darbs / L. Apse-Circene, G. Tribis. Rīga: RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, maģistra profesionālo studiju programma Visaptverošā kvalitātes vadība, 2012. 125 lpp. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi. Darba apjoms ir 90 lpp., tajā iekļauti 15 attēli, 6 tabulas. Bibliogrāfiskajā sarakstā ietverti: 38 avoti latviešu, 15 angļu un 9 vācu valodā. Darbam pievienoti astoņi pielikumi. Darba mērķis ir, pamatojoties uz pētījuma rezultātiem, izstrādāt un aprakstīt modeli arodveselības un darba drošības sistēmas ieviešanai atbilstoši starptautiskā standarta OHSAS 18001 (Arodveselības un darba drošības vadības sistēma) prasībām. Pirmajā daļā autore aplūko kvalitātes jēdzienu, vadības sistēmas funkcijas un procesa pieeju, pēta normatīvo aktu bāzi, kas Latvijā reglamentē darba aizsardzības jomu un prasības attiecībā uz darba vidi, un apskata arodveselības un darba drošības vadības sistēmas uzbūvi atbilstoši starptautiskā standarta OHSAS 18001 prasībām, ietverot riska, riska analīzes, vadības un novērtēšanas teorētiskos aspektus. Otrajā darba daļā autore veic izvēlētā būvniecības uzņēmuma esošās darba aizsardzības sistēmas salīdzinošu analīzi, kas ietver svarīgākās arodveselības un darba drošības vadības sistēmas standarta OHSAS 18001:2007 prasības, sniedz informāciju par reālo situāciju uzņēmumā, esošās sistēmas atbilstību standarta prasībām un ieteikumus arodveselības un darba drošības pārvaldības sistēmas ieviešanai. Trešajā darba daļā tiek aprakstīts arodveselības un darba drošības pārvaldības sistēmas ieviešanas process uzņēmumā, pārvaldības sistēmas praktiskais izpildījums un novērtētas ar sistēmas ieviešanu saistītās izmaksas. Nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi: integrējot arodveselības un darba drošības prasības esošo uzņēmuma procesu norisē, tiek panākta uzņēmuma procesu efektivitātes paaugstināšanās tiek radīta droša darba vide primāro uzņēmuma funkciju kvalitatīvai un netraucētai izpildei; izveidotā vadības sistēma palīdz labāk vadīt uzņēmuma profesionālās veselības un darba drošības riskus un palīdz aizsargāt uzņēmuma vissvarīgāko resursu personālu , veidojot drošus darba apstākļus esošajiem darbiniekiem, kā arī palīdzēs piesaistīt jaunus darbiniekus; modelētā vadības sistēma rosina uzņēmumu regulāri sekot darba aizsardzības likumdošanai un ievērot to; apsvērt iespēju, uzņēmumam paplašinoties, tuvākajā nākotnē, baltoties uz jau izveidoto pārvaldības sistēmas modeli, veikt starptautiskā standarta ISO 9001 integrāciju, tādējādi iegūstot pilnīgu kontroli par uzņēmuma procesu norises un sniegtā pakalpojuma kvalitāti.
Atslēgas vārdi Arodveselības un darba drošības parvaldības sistēma
Atslēgas vārdi angļu valodā Development of the Occupational Health and Safety Management System for the Company in Construction
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 07.06.2012 21:48:58