Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Visaptverošā kvalitātes vadība
Nosaukums "Produkta atbilstības novērtēšanas metožu izvēle"
Nosaukums angļu valodā "Conformity Assessment Procedures Selection for the Product"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dipl.ing., asoc. profesors Jānis Miķelsons
Recenzents Mg.oec., lektore Raimonda Liepiņa
Anotācija Pogorelova O. Produkta atbilstības novērtēšanas metožu izvēle: Maģistra darbs / O. Pogorelova, J.Miķelsons Rīga: RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, maģistra profesionālo studiju programma Visaptveroša kvalitātes vadība 2012. 82 lpp. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir: 82 lpp., tajā iekļauti: 17 attēli, 8 tabulas, 2 formulas. Bibliogrāfiskajā sarakstā ietverti: 35 avoti latviešu, 8 angļu, 2 krievu valodā. Darbam pievienoti 13 pielikumi. Darba mērķis izveidot saprotamu mašīnu direktīvas atbilstības novērtēšanas shēmu. Ar to vienkāršojot atbilstības novērtēšanas izvēli mašīnu direktīvā (Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2006/42/EK (2006. gada 17. maijs) par mašīnām, un ar kuru groza Direktīvu 95/16/EK (pārstrādāšana)) saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu Nr. 768/2008/EK (2008. gada 9. jūlijs) par produktu tirdzniecības vienotu sistēmu un ar ko atceļ Padomes Lēmumu 93/465/EEK. Pirmajā daļā teorētiskā aprakstīta un analizēta: Eiropas Savienības (ES) tiesību aktu pieņemšanas kārtība, kas saistīta ar atbilstības novērtēšanas kartību; maģistra darba tēmas pamatojums un aktualitāte, koncepcijas Jaunā pieeja, Vecā pieeja. Ir pētīta atbilstības novērtēšana un tās nozīme Jaunās pieejas direktīvās. Noteikta atbilstības novērtēšana kvalitātes nodrošināšanā. Izveidota moduļu analīze. Aprakstīta risku vadība un tās pielietojums. Analītiskajā daļā aprakstīta un izanalizēta: pētījuma joma mašīnbūve; uzņēmums, kurā būs izveidota noteikta produkta (mašīnas) atbilstības novērtēšana, uzņēmuma vide un pamatprocesi; noteikts produkts konveijers, tā konstrukcijas apraksts, darbības veids, īpaši nosacījumi un paredzētā vide, konveijera tehnoloģiskās prasības. Pētītas normatīvo dokumentu prasības mašīnas atbilstības novērtēšanai. Praktiskajā daļā aprakstīta: konveijera atbilstības novērtēšanas darbību kārtība, nepieciešamo atbilstības novērtēšanas darbību noteikšana un izveide tieši SIA Mašīnu Rūpnīca. Noteikta un izstrādāta risku novērtēšanas un analīzes metode konveijeram, veikta konveijera risku novērtēšana, noteikti nepieciešamie aizsardzības pasākumi, veikta atkārtota risku novērtēšana un izveidota mašīnas atbilstības novērtēšanas metodes izveides izmaksu aprēķināšana. Nozīmīgākie secinājumi: Mašīnu Direktīvai attiecīgi atbilstības novērtēšanas moduļi ir sekojoši: Ja mašīnas nav minētas mašīnu Direktīvas IV pielikumā (bīstamo mašīnu sarakstā), tad var izvēlēties A vai A1 moduli. Ja mašīna ir minēta IV pielikumā un mašīna ražota atbilstoši saskaņotiem standartiem, tad var izvēlēties vienu no moduļu virknēm: A vai A1; B + C vai C1; H. Ja mašīna ir minēta IV pielikumā un mašīna nav ražota atbilstoši saskaņotiem standartiem vai ir ražota tikai daļēji atbilstīgi šiem standartiem, vai citi noteikti varianti, tad H. Nozīmīgākie priekšlikumi: mašīnu atbilstības novērtēšanas shēma saskaņā ar mašīnu Direktīvas un lēmuma 768/2008/EK prasībām. Pētījums palīdzēs mašīnu ražotājiem Latvijā optimālāk izvēlēties atbilstības novērtēšanas procedūras un dos iespēju veiksmīgāk konkurēt Eiropas Savienības un starptautiskajos tirgos ar mašīnbūves produktiem.
Atslēgas vārdi Atbilstības novērtēšana, mašīnu ražošana, risku novērtēšana
Atslēgas vārdi angļu valodā Conformity assessment, machine manufacturing, risk assessment
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 06.06.2012 09:06:40