Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Inovācijas un uzņēmējdarbība
Nosaukums "SIA „Uzņēmējs” procesu vadības sistēmas pilnveide"
Nosaukums angļu valodā "Improvement of Process Management System in “Uzņēmējs” Ltd"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs MBA A.Balodis
Recenzents MBA M.Millers
Anotācija Revere J. "SIA Uzņēmējs procesu vadības sistēmas pilnveide": Maģistra darbs/ J. Revere. Rīga: RTU IEVF RUI Starptautisko programmu nodaļa, maģistra profesionālo studiju programma Inovācijas un uzņēmējdarbība, 2012.- 96.lpp. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 96 lpp., tajā iekļauti 18 attēli un 38 tabulas. Bibliogrāfiskajā sarakstā ietverti: 18 avoti latviešu, 4 angļu un 11. krievu valodā. Darbam pievienoti 2 pielikumi. Darba mērķis ir izstrādāt plānu SIA UZŅĒMĒJS vadības procesu pilnveidošanai. Pētījumā autore koncentrējās uz SIA Uzņēmējs organizatoriskās struktūras izmaiņām atbilstoši uzņēmuma finanšu situācijai un ārējo faktoru diktētajām prasībām. Kā otrs pētījuma virziens bija tieši vadības procesu pilnveide, it sevišķi ražošanas procesa organizācijā. Par būtiskāko izpētes avotu kalpoja M.R. Weisborda publikācijas un sešu šūnu modelim adaptētā matricu pieeja. Pirmajā darba daļā autore analizē vadības jēdzienu un funkcijas, organizācijas vadīšanas pieejas un uzņēmumu diagnosticēšanas modeļus: Berka Litwina modeli, McKinsey 7S modeli un Vajborda sešu šūnu modeli. Autore arī pamato Vajsborda sešu sūnu modeļa izvēli un piemērotību darba mērķa sasniegšanai. Darba otrajā, analītiskajā daļā dinamikā tiek raksturota SIA Uzņēmējs darbība un veikta uzņēmuma analīze ar Veisborda sešu šūnu modeli izmantojot atbilstības matricas, dokumentu, datu analīzi un aptaujas. Otrajā darba daļā tiek identificētas būtiskākās uzņēmuma vadības procesa problēmas un noteikta to ietekme uz uzņēmuma darba rezultātiem. Darba trešajā daļā autore izvirza konkrētus priekšlikumus SIA Uzņēmējs vadības procesu uzlabošanai, pamato tos un sniedz aprēķinus par vadības procesu optimizācijas ekonomisko efektu tuvākajos trīs gados. Izpētes rezultātā tika konstatēts, ka organizatoriskās struktūras un vadības procesu maiņa ir vienīgā iespēja pārvarēt ieilgušu uzņēmuma maksātspējas un likviditātes krīzi. Visefektīvāk uzņēmuma finansiālo situāciju var ietekmēt ražošanas un sagādes struktūrvienību likvidēšana, ārpakalpojumu izmantošanas normatīvo attiecību noregulēšanā, motivējošas atlīdzības sistēmas ieviešana uzņēmumā un pāreja uz pilna būvniecības cikla līgumu slēgšanu. Autores piedāvātajam vadības procesu optimizācijas plānam ir ievērojams finansiālais efekts, kurš trīs gadu laikā nodrošinās uzņēmuma maksātspēju un novērsīs likviditātes problēmas.
Atslēgas vārdi vadības process
Atslēgas vārdi angļu valodā management processes
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 04.06.2012 15:54:41