Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Tirgzinības stratēģijas izstrādāšana tirdzniecības uzņēmumā"
Nosaukums angļu valodā "Marketing strategy development for a trading company"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Mg.oec.,lekt. I.Andersone
Recenzents Dr.oec.,asoc.prof. L.Vasiļjeva
Anotācija Bakalaura darba autore: Lemberga Solvita ( 2012) Bakalaura darba tēma: Tirgzinības stratēģijas izstrādāšana tirdzniecības uzņēmumā. Bakalaura darba mērķis ir izpētīt bakalaura darba aktuālo tēmu no teorētiskā un praktiskā viedokļa. Apskatīt stratēģijas un mārketinga vidi, un izanalizēt tirdzniecības uzņēmuma SIA CVS tirgus darbību. Kā arī apskatīt uzņēmuma konkurentus, veikt vides analīzi, noteikt uzņēmuma misiju, mērķus un stratēģiju, un izstrādāt tirgzinības stratēģijas rīcības plānu vienam gadam. Pirmajā darba daļā no teorētiskā aspekta autore apskata stratēģijas būtība un tās nozīmi, kā arī izanalizē stratēģiskās plānošanas, vadīšanas procesu, tā virziena noteikšanu un stratēģijas īstenošanu. Šīs daļas ietvaros tiek dota arī mārketinga iekšējās un ārējās vides, kā arī SVID analīzes teorētisks apskats, kura ir nozīmīga stratēģiskās plānošanas procesā. Otrajā darba daļā no praktiskās puses tiek apskatīts mazumtirdzniecības uzņēmums SIA CVS, tā darbības sfēra. Uzņēmumam tiek veikta nozares analīze un noteikti tā galvenie, lielākie konkurenti. Tālāk tiek veikta konkurences analīze pēc trim analīzes veidiem. Tika veikta uzņēmuma SVID analīze, veikta tirgus segmentēšana, izanalizēta pircēju rīcība tirgū. Bakalaura darba beigu daļā autore nosaka uzņēmuma SIA CVS misiju, mērķus un stratēģiju, kā arī pēc tā tiek izstrādāts plāns stratēģijas īstenošanai, vienam gadam. Nozīmīgākie secinājumi izstrādājot bakalaura darbu stratēģija ir svarīga jebkura uzņēmuma darbības plāna sastāvdaļa, kuras mērķis ir palīdzēt uzņēmumam veiksmīgi strādāt savā darbības sfērā un konkurēt ar saviem konkurentiem. Autores priekšlikumi uzņēmuma stratēģiskās darbības pilnveidošanai ir tirgus saglabāšanas, pircēju piesaistīšanas stratēģija un selektīvā aizsardzības stratēģija pret konkurentiem. Darbs sastāv no ievada, divām daļām, nobeiguma un bibliogrāfiskā saraksta. Darba kopējais apjoms ir 71 lappuse, kurās iekļauti 12 attēli, 11 tabulas, un formula 1. Darba bibliogrāfija 26 avoti, no kuriem 16 latviešu, 4 angļu valodā.
Atslēgas vārdi Tirgzinības jēdziens, stratēģija, vides analīze, konkurence
Atslēgas vārdi angļu valodā The concept of marketing, strategy, environmental analysis, competition
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 01.06.2012 18:42:41