Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Peļņas paaugstināšanas projekts pakalpojumu uzņēmumā
Nosaukums angļu valodā Services company"s profit increase project
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Mg.oec.,lekt.I.Ovčiņņikova
Recenzents Dr.oec.,asoc.prof.L.Vasiļjeva
Anotācija Diplomprojekta nosaukums ir Peļņas paaugstināšanas projekts pakalpojumu uzņēmumā. Diplomprojekta mērķis ir peļņas paaugstināšanas projekta izstrāde SIA Transcom Worldwide Latvia, pamatojoties uz izstrādāto priekšlikumu iegūtajiem rezultātiem uzņēmuma darbības uzlabošanai un to efektivitātes paaugstināšanai. Diplomprojekts sastāv no 5 nodaļām. Diplomprojekta kopējais apjoms ir 74 lapa, tajā ir iekļauti 10 attēli, 28 tabulas, 5 formulas un 3 pielikumi. Analītiskajā daļā autore raksturo uzņēmuma darbību un tā sniegtos pakalpojumus, uzņēmuma organizatorisko struktūru, veic nozares analīzi, izanalizē uzņēmuma gada pārskatus par pēdējiem trīs gadiem, novērtē darbības efektivitātes rādītājus un veic personāla analīzi, nosakot 3 galvenās problēmas, kas saistītas ar personāla lielo mainību, darbinieku pārāk biežo slimošanu un darbinieku motivāciju kā tādu. Darbinieku mainība vislielākā mērā ietekmē uzņēmuma izmaksas uz darba algām, apmacību izmaksas un samazina darbinieku darba efektivitāti un kvalitāti. Projekta daļā autore piedāvā risinājums, kā novērst konstatētās problēmas, izstrādājot pakalpojumu darbietilpības noteikšanas modeli, piedāvājot ieviest visiem uzņēmuma darbiniekiem snieguma pārvaldības sistēmu un lojalitātes programmu, kas darbiniekus motivētu un noturētu uzņēmumā. Kā arī izstrādāts peļņas plāns turpmākiem diviem gadiem, ņemot vērā izstrādāto personāla mainības izmaksu modeli. Tehnoloģiskajā daļā tiek analizēta iepriekšējo trīs gadu zvanu plūsma, parādīta nākotnes iespējamā zvanu plūsma un nepieciešamība pēc konkrēta darbinieku skaita. Aprēķinos izmantota Microsoft Office Excel programma. Darba aizsardzības daļā autore norāda ekonomisko pamatojumu un ieguvumus, nododod darba aizsardzības sistēmas uzturēšanu ārpakalpojumu uzņēmumam jeb kompetentai institūcijai. Grafiskajā daļā ir parādīti attēli un tabulas, kas tiek izveidoti diplomprojekta izstrādāšanas gaitā. Diplomprojekta pētījuma informatīvais pamats ir speciālā Latvijas autoru literatūra, likumdošanas reglamentējošie normatīvie akti, interneta tīkla dati, preses izdevumi, LR Centrālās Statistikas pārvaldes un citu avotu statistisko materiālu krājumi, SIA Transcom Worldwide Latvia nepublicētie uzņēmumu finanšu pārskatu materiāli un citi iekšējie materiāli un autores patstāvīgi veikto pētījumu rezultāti.
Atslēgas vārdi Peļņas paaugstināšanas projekts
Atslēgas vārdi angļu valodā Profit increase project
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 31.05.2012 13:36:05