Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbības finanses
Nosaukums "Investīciju portfeļa hedžēšana ar iespējas līgumiem Baltijas vērtspapīru tirgū"
Nosaukums angļu valodā "Investment portfolio hedging with options in the Baltic securities market"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.oec.,doc. K.Kozlovskis
Recenzents Dr.oec.,doc.(prakt.) I.Eriņš
Anotācija Maģistra darba objekts ir Baltijas vērtspapīru tirgi. Investīciju portfeļu hedžēšanai ar iespējas līgumiem Baltijas vērtspapīru tirgū bija izmantotas NASDAQ OMX Baltic biržas Baltijas Oficiālajā sarakstā iekļautās akcijas, kuru sastāvā ir Rīgas, Viļņas un Tallinas biržās kotētās akcijas. Datu analīzē tika paņemtas 5 akcijas no Rīgas Oficiālā akciju saraksta, 18 akcijas no Viļņas Oficiālā akciju saraksta, 15 akcijas no Tallinas Oficiālā akciju saraksta. Pirmā investora problēma ir saistīta ar optimālā portfeļa struktūras izveidošanu, bet otrā problēma – ar potenciālo zaudējumu minimizāciju. Maģistra darba priekšmets ir investīciju portfeļa hedžēšana ar iespējas līgumu palīdzību. Maģistra darba mērķis ir izstrādāt investīciju vadīšanas un portfeļu potenciālo zaudējumu minimizācijas stratēģiju Baltijas vērtspapīru tirgū. Maģistra darba izvirzītas hipotēzes ir sekojošās: • Informācijas tehnoloģiju sasniegumu un mūsdienīgo datu analīzes metožu ieviešana tradicionālajās finanšu investīciju vadīšanas metodēs paaugstina finanšu investīciju vadīšanas efektivitāti. • Finanšu investīciju vadīšanai jābalstās uz šādiem kvantitatīviem raksturojumiem: finanšu instrumenta riska līmenis, cenas dinamika, cenas datu laika periods. • Tirgus likviditātes paaugstināšanai un investoru piesaistīšanai finanšu investīciju vadīšanai pasīvos, nelikvīdos un volatīlos finanšu tirgos biržām jāpiedāvā iespējas līgumi kā peļņas palielināšanas un riska samazināšanas iespēju. Maģistra darbā izvirzīti uzdevumi ir: • Izanalizēt Baltijas reģiona finanšu tirgu raksturojošos rādītājus par pēdējiem desmit gadiem. • Izprast finanšu tirgu lomu pasaules ekonomikā un Baltijas reģiona valstīs. • Izstrādāt efektīvu investīciju vadīšanas stratēģiju Baltijas valsts akciju tirgos. • Izstrādāt investīciju portfeļu hedžēšanas stratēģiju. • Izanalizēt izstrādātās hedžēšanas stratēģijas pielietošanas priekšrocības un trūkumus Baltijas valsts akciju tirgos. Maģistra darba zinātniskā novitāte ietver šādus elementus: • Markovica portfeļa izveidošanas metodes pilnveidošana ar heteroskedasticitātes prognozēšanas modeļiem vērtspapīru riska vērtēšanā. • Markovica portfeļa izveidošanas metodes pilnveidošana ar nosacītās korelācijas palīdzību savstarpējo sakarību prognozēšanai starp vērtspapīriem. • Baltijas akciju iespējas līgumu novērtēšana ar Bleka-Šouza modeli. • Āzijas līgumu novērtēšana ar Monte-Karlo metodi Baltijas valsts akciju tirgū. Darba zinātniski praktiskā vērtība ir autores izstrādāti portfeļi, kas, izmantojot novitātes metodes un aprēķinātās prognozējamās iespējas līgumu cenas, ļauj investoram hedžēt savas pozīcijas. Maģistra darba pirmajā daļā tiek raksturota finanšu investīciju loma pasaules ekonomikā un Baltijas reģiona valstīs. Maģistra darba otrajā daļā tiek raksturotas mūsdienu portfeļinvestīciju vadīšanas metodes un tiek izstrādāta pilnveidota Markovica portfeļa izveidošanas metodoloģija, kuras pamatā ir nosacītā korelācija un ARCH-līdzīgie modeļi, kas ļauj prognozēt nosacīto vērtspapīra dispersiju un cenu, kuru definē eksogēna funkcija. Iespējas līgumu popularizēšanai Baltijas vērtspapīru tirgū, ko grib ieviest NASDAQ OMX Baltic biržā, tiek aplūkotas iespējas līgumu cenu veidošanas metodes, ka arī tiek aprēķinātas pasaulē plaši izplatīto iespējas līgumu cenas Baltijas akciju tirgū. Eiropas veida iespējas līgumi tiek novērtēti ar Bleka-Šouza modeli, bet Āzijas iespējas līgumi – ar Monte-Karlo metodi. Maģistra darba trešajā daļā tiek atspoguļots izstrādātās pilnveidotās Markovica portfeļa izveidošanas metodoloģijas pielietojums, balstoties uz empīriskiem datiem Baltijas akciju tirgū. Investīciju portfeļa hedžēšanai tiek izmantota izstrādāta stratēģija, kuras pamatā ir pārdošanas iespējas līgumi. Maģistra darba apjoms ir 83 lapaspuses. Tas satur 30 attēlus, 15 tabulas, 31 literatūras un citus informācijas avotus.
Atslēgas vārdi Investīciju portfeļu hedžēšana,iespējas līgumi,Baltijas vērtspapīru tirgus
Atslēgas vārdi angļu valodā Investment portfolio hedging,optins,Baltic securities market
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 31.05.2012 09:43:34