Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Klientu piesaistīšanas projekts finanšu pakalpojumu uzņēmumā"
Nosaukums angļu valodā "Customer attraction project for a financial services company"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.oec.,doc. R.Greitāne
Recenzents Mg.oec., I.Eriņa
Anotācija Diplomprojekta tēma ir „Klientu piesaistīšanas projekts finanšu pakalpojumu uzņēmumā”. Darbs ir izstrādāts latviešu valodā. Diplomdarba mērķis ir noteikt, kādi uzlabojumi nepieciešami AS „SEB banka” darbībā, lai spētu saglabāt esošo klientu skaitu un piesaistītu jaunus klientus. Kopumā darbs sastāv no piecām daļām. Analītiskās daļas saturu veido četras nodaļas, kurās aplūkots bankas raksturojums, izpētīta vieta finanšu tirgū un konkurentu starpā, kā arī veikta saimnieciskās darbības analīze, iekļaujot ekonomisko un finanšu rādītāju analīzi, un daļas nobeigumā izstrādāta AS „SEB banka” SVID analīze, kur tiek fiksētas iespējas klientu piesaistei. Nākamā diplomprojekta daļa ir projekta aprēķinu daļa ar trīs nodaļām, kuras saturu veido: elektronisko norēķinu pilnveidošanas nodaļa, kurā izstrādātas trīs iespējas, kā uzlabot AS „SEB banka” internetbankas pakalpojumu funkcionalitāti, lai padarītu to klientiem ērtāku; nākamajā nodaļā aplūkotas iespējas bankas pakalpojumu pieejamības paaugstināšanai; projekta aprēķinu daļas trešajā nodaļā aprakstītas bankas reklāmas kampaņu pilnveidošanas iespējas, kas vērstas uz klientu informēšanu un ieinteresēšanu izmantot bankas pakalpojumus. Darba trešā daļa ir tehnoloģiskā daļa, kurā izstrādāta internetbankas versija, kas pielāgota lietošanai mobilajos telefonos, kuros ir ierobežots attēla izmērs, bet ir nepieciešams saglabāt galvenās elektroniskās norēķinu sistēmas funkcijas. Diplomdarba ceturtā daļa ir veltīta darba aizsardzības izpētei un riska faktoru noteikšanai Vidzemes filiāles klientu apkalpošanas centrā „Dārzciems”, kā arī piedāvāti iespējamie risinājumi fiksēto riska faktoru novēršanai. Nobeigumā izstrādāti secinājumi un priekšlikumi, apkopojot veiktās analīzes datus un piedāvājot idejas un iespējas turpmākajai darbības attīstībai klientu piesaistīšanas jomā. Diplomdarbam ir pievienota arī piektā daļa jeb grafiskā daļa, kuru veido svarīgākie izstrādāto darba daļu attēlojošie materiāli un tie apstrādāti Power point programmā, kopumā sastādot 16 lapas. Diplomprojekts satur 71 lappusi. Darbā ir 18 tabulas, 26 attēli, 6 formulas un 28 izmantotās literatūras avoti. Kā literatūras avoti tiek izmantota teorētiskā un analītiskā literatūra, kā arī interneta resursi un lekciju konspekti.
Atslēgas vārdi Klientu piesaistīšanas projekts finanšu pakalpojumu uzņēmumā
Atslēgas vārdi angļu valodā Customer attraction project for a financial services company
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 31.05.2012 02:26:03