Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Korporatīva sociālā atbildība projektu vadīšanā Latvijā"
Nosaukums angļu valodā "Corporate Social Responsibility project management in Latvia"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.oec.,doc. R.Greitāne
Recenzents Dr.oec.,prof. R.Taraškevičs
Anotācija Mūsdienās ar vien aktuālāka kļūst sociālo un vides jautājumu integrācija uzņēmuma darbības procesos. Daudzu uzņēmumu īstenotie projekti korporatīvās sociālās jomā pēdējo gadu laikā pierāda, ka brīvprātīgi ieguldot gan sociālajā, gan apkārtējās vides jomā, sniedz neatsveramu ieguldījumu uzņēmējdarbības pievienotās vērtības radīšanā. Ņemot vērā to, ka viena no Eiropas Komisijas korporatīvās sociālās atbildības politikas apstiprinātajām darbībām ir tieši vērsta uz mazo un vidējo uzņēmumu korporatīvās sociālās atbildības darba prakses attīstību, pilnveidošanu un vērtēšanu, tad darbs kopumā parādā šā brīža aktuālās tendences un tā praktisko vērtība mazu un vidēju uzņēmumu (MVU) kategorijā. Pētījuma mērķis ir izpētīt starptautiski atzītas vadlīnijas korporatīvas sociālās atbildības jomā un izstrādāt piemērotu modeli to ieviešanai MVU. Hipotēze korporatīvās sociālās atbildības īstenošanai mikro, mazu un vidēju uzņēmumu darbības procesos un projektu vadībā ir nepieciešamas vienkāršas un visaptverošas metodes. Darba uzdevumi: 1. Apskatīt un analizēt pieejamos avotus par Latvijas tautsaimniecības attīstību, sociālekonomisko attīstību, uzņēmējdarbības vidi un atbildīgu uzņēmējdarbību. 2. Aplūkot projektu vadības būtību un to realizēšanu mazos un vidējos uzņēmumos. 3.Apkopot Eiropā atzītus un rekomendējošus dokumentus korporatīvās sociālās atbildības īstenošanai uzņēmumos. 4. Izveidot Latvijas situācijai atbilstošu modeli korporatīvās sociālās atbildības izpildījuma noteikšanai mazos un vidējos uzņēmumos. 5. Veikt izstrādātā modeļa īstenošanu mikro vai mazajā uzņēmumā, lai pārbaudītu tā atbilstību KSA īstenošanas jomā. Darba novitātes: 1. Apskatītas un strukturētas Eiropas Komisijas rekomendētās vadlīnijas korporatīvās sociālās atbildības jomā. 2. Izstrādāts modelis korporatīvās sociālās atbildības izpildījuma noteikšanai mazos vidējos uzņēmumos Latvijā; 3. Modeļa ietvaros izstrādāta pašvērtējuma tabula, kas ļauj uzņēmumam novērtēt savu izpildījumu KSA jomā. Maģistra darba analītiskajā daļā apskatīta un analizēta sociālekonomiskā situācija Latvijā, kā arī veikta informācijas avotu analīze par esošo korporatīvās sociālās atbildības līmeni Latvijā, uzņēmumu motivāciju īstenot KSA un ieguvumiem no sociāli atbildīgu projektu īstenošanas. Tāpat apskatīta Eiropas Komisijas apstiprinātā politika, kā arī Ilgtspējas indeksa iniciatīva Latvijā, kas šobrīd ir vienīgais valsts atbalstīts instruments sociālās atbildības vērtēšanā uzņēmumos. Maģistra darba otrā daļā ir veikts teorijas apskats par projektu vadības būtību, apskatīta projekta un projekta vadības definīcija, projekta vadītāja nozīmīgums projekta realizēšanas procesā, kā arī apskatītas dažādas projektu vadīšanas metodes, lai atrastu piemērotāko MVU projektu realizācijai. Darba otrajā daļā analizētas Eiropas Komisijas politikā rekomendētās korporatīvās sociālās atbildības vadlīnijas, veikts to apkopojums un izveidota katru vadlīniju struktūra, noskatot vadlīnijās iekļautās jomas un to īpatsvaru dokumentā. Pēc visu vadlīniju un standartu analīzes atrasti piemērotākie dokumenti un izveidots modelis, kuru savā darbībā var izmantot MVU KSA ieviešanai. Darba trešajā daļā apskatīts modeļa praktiskais pielietojums uzņēmuma darbībā. Lai to izdarītu veikta uzņēmuma iekšējās un ārējās vides analīze, izpētīti uzņēmuma darbības procesi, izpildītas modelī iekļautās pašvērtējuma tabulas, izvērtēti esošie rezultāti un noteiktas turpmākās rīcības KSA pilnveidošanai uzņēmumā.
Atslēgas vārdi Korporatīvā sociālā atbildība, KSA, mazie un vidējie uzņēmumi, MVU, projektu vadība
Atslēgas vārdi angļu valodā Corporate Social Responsibility, CSR, small and medium-sized enterprises, SMEs, project management
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 31.05.2012 01:06:45