Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Inovācijas un uzņēmējdarbība
Nosaukums "Jauna produkta ”Ēkas klimata kontroles sistēma” izstrāde"
Nosaukums angļu valodā "Elaboration of New Product „Building Climate Control System”"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.oec.,prof. E.Gaile-Sarkane
Recenzents Mg.oec. U.Cimdiņš
Anotācija Glāznieks A. Jauna produkta Ēkas klimata kontroles sistēma izstrāde: Maģistra darbs / A.Glāznieks, E.Gaile-Sarkane. Rīga: RTU IEVF RUI Starptautisko programmu nodaļa, maģistra profesionālo studiju programma Inovācijas un uzņēmējdarbība, 2012. 81 lpp. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekš-likumi. Darba apjoms ir 81 lpp., tajā iekļauti 30 attēli, 15 tabulas, 1 formula. Bibliogrāfiskajā sarakstā ietverti: 6 avoti latviešu un 21 angļu valodā. Darbam pievienoti 5 pielikumi. Darba mērķis ir izstrādāt ēkas klimata kontroles risinājumu atbilstoši pastāvošajām patē-rētāju vajadzībām. Pirmajā darba daļā tiek veikta teorētiskās bāzes analīze, kurā autors secina, ka eksistē daudz literatūras un metodikas jaunu produktu radīšanai. Par vienojošu visiem avotiem iezī-mējas patērētāja nozīmība un līdzdalība. Darbā tiek apskatītas nozarē sastopamas jauna pro-dukta izstrādes procesa vadīšanas metodes. Otrajā darba daļā tiek analizēts potenciālā produkta iespējamais realizācijas tirgus, kā arī apskatīti pastāvošie konkurenti un aizvietotāju produkti. Daļas noslēgumā tiek veikts pētījums, kurā tiek savāktas reālā laika temperatūras atzīmes dažādiem potenciālajiem objektiem un salīdzinātas ar patērētāju vajadzībām. Trešajā darba daļā, tiek izstrādātas funkcionālās un dizaina rekomendācijas, kā arī ap-skatīti iespējamie ražošanas modeļi un metodes. Daļas ietvaros tiek definēts abu identificēto tirgus segmentu potenciālais produkts un noteiktas produkta komponentu cenas. Daļas nobei-gumā tiek veikta ražošanas uzsākšanas risku analīze. Pēc pētījumu veikšanas, var skaidri izdalīt prioritāro tirgus segmentu un produktu grupu, atbilstoši kam tiks veidota apkures ekonomijas sistēma. Darbā tiek atklātas industriālā tirgus priekšrocības un iespēja samazināt pastāvošos riskus, lietojot alternatīvus scenārijus. Pētījumā tiek analizētas pastāvošās ražošanas metodes un materiāli, atklājot alternatīvu ierobežojumus un novedot pie secinājuma, ka plānotais ražošanas apjoms, ir pietiekami liels, lai izvēlētos jaunu presformu izstrādāšanu. Veiktā pētījuma izstrādnes un izmantotās metodes var kalpot par pamatu citu analoģisku pētījumu veikšanai.
Atslēgas vārdi Jauna produkta izstrāde
Atslēgas vārdi angļu valodā Design of a new product
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 29.05.2012 21:15:16