Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Mazo un vidējo uzņēmumu projektu finansēšanas attīstība Latvijā"
Nosaukums angļu valodā "Project financing development for small and medium enterprises in Latvia"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.oec.,prof. V.Jurēnoks
Recenzents Dr.oec. N.Dubro
Anotācija Mūsdienu tirgus apstākļos, kad Latvijas ekonomika pakāpeniski cenšas atgūties pēc straujā kritiena finanšu krīzes ietekmē, aizvien aktuālāks kļūst jautājums par mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) sektora veiksmīgu darbību un attīstību, jo nav noslēpums, ka tieši MVU veido valsts ekonomisko pamatu, nodrošinot darbavietas ap 70% strādājošo un radot ap divām trešdaļām IKP. Tomēr, uzsākot komercdarbību MVU sektorā, uzņēmēji saskaras ar daudzām grūtībām, kuru novēršanai ir nepieciešams aktīvs valsts atbalsts, īpaši biznesa projektu realizācijai nepieciešamā finansējuma piesaistē. MVU ir būtiska loma gan Latvijas, gan visas Eiropas Savienības (ES) tautsaimniecībā, taču vienlaikus, salīdzinot ar lielajiem uzņēmumiem, tie ir neaizsargātāki un vieglāk ievainojami tirgus dalībnieki, sastopoties ar vairākiem sarežģījumiem savā saimnieciskajā darbībā. Viena no galvenajām problēmām, kas kavē MVU sektora attīstību, ir finanšu pieejamība. Neskatoties uz to, ka pēdējā laikā ievērojami palielinājušās ārējā finansējuma saņemšanas iespējas, pieeja apgrozāmajam un kapitāla finansējumam joprojām ir nozīmīgs šķērslis uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstībai. Latvija kā ES dalībvalsts, īstenojot savienības reģionālo politiku, var izmantot ES sniegto finanšu palīdzību ekonomiskajai un sociālajai attīstībai. Tas ir būtisks investīciju avots, kas gan mazināja un amortizēja ekonomikas lejupslīdi krīzes laikā, gan arī pēc tās turpina pozitīvi ietekmēt tautsaimniecības stabilizāciju un izaugsmi. Es fondu līdzekļi ievērojami ir atvieglojuši piekļuvi projektu līdzfinansēšanai nepieciešamajiem līdzekļiem, taču joprojām netiek pilnvērtīgi izmantotas to sniegtās iespējas. Tēmas aktualitāte ir saistīta ar to, ka, ņemot vērā MVU lomu tautsaimniecībā, īpaša uzmanība ir jāpievērš jaunu attīstības projektu veicināšanai, lai celtu ekonomiskās aktivitātes rādītājus, bet tam ir nepieciešams aktīvs valsts atbalsts finansējuma nodrošināšanā. Pamazām valdības līmenī tiek iztirzāts jautājums par to, ka esošā ES fondu administrēšanas sistēma ir pārāk plaša, smagnēja un nepārskatāma, nespēj pilnvērtīgi un efektīvi veikt savas funkcijas, līdz ar to ir nepieciešama sistēmas reorganizācija, publiskajā telpā notiek diskusijas par pārmaiņu vajadzībām un iespējām, taču joprojām nav vienotas un skaidras vīzijas par ES fondu administrējošo sistēmu kopumā. Maģistra darba objekts ir mazie un vidējie uzņēmumi Latvijā. Maģistra darba priekšmets attīstības problēmas MVU finansēšanas projektos. Maģistra darba mērķis ir, izpētot problēmas MVU projektu finansēšanā un to ietekmi uz MVU attīstību, izstrādāt konceptuālu finansējuma piesaistes modeli konstatēto problēmu risināšanai. Maģistra darba hipotēze projektu finansējuma piesaistes sistēmas vienkāršošana padarītu MVU sektora komersantu piekļuvi finansēm efektīvāku, sasniedzot labākus rezultātus projektu īstenošanā. Maģistra darba novitātes: 1. Apkopotas šī brīža finansējuma piesaistes iespējas vienotā sistēmā. 2. Izveidots projektu finansējuma piesaistes modelis. 3. Izstrādāts finansējuma piesaistes modeļa realizācijas algoritms. Maģistra darbam ir teorētiskā vērtība, jo tiek apkopota, izpētīta un izanalizēta teorētiskā informācija par projektu finansējuma avotiem un būtiskākajām problēmām līdzekļu piesaistē. Darbā tiek piedāvāts gan esošās situācijas modelis, gan autores izstrādāts modeļa uzlabojums, pamatojoties uz analītiski konstatētām un uz pieredzi balstītām problēmām, kas veido darba zinātnisko vērtību. Ir izveidots jaunā modeļa realizācijas algoritms un priekšlikumi līdzšinējās situācijas uzlabošanai, pamatojot ieviešanas efektivitāti ar skaitliskiem aprēķiniem, kas norāda uz darba praktisko vērtību. Maģistra darba ierobežojumi - pētījums ir ierobežots ar publiski pieejamo statistisko informāciju, tiek apskatīti tikai izplatītākie finansējuma avoti, lielāko uzsvaru liekot uz atbalsta programmām, ES fondu administrējošā sistēmā uzmanība tiek pievērsta tikai galvenajām MVU sektora projektu atbalstošām institūcijām.
Atslēgas vārdi MVU projektu finansēšana
Atslēgas vārdi angļu valodā SME project financing
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 29.05.2012 17:02:59